Gebruiksvoorwaarden

Laatste update 18/03/2024

 

 

BELANGRIJK – Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens het Twizzit Platform te gebruiken. Door het gebruik van het Twizzit Platform of te klikken op “akkoord” wanneer je voor het eerst aanmeldt op het Twizzit Platform, aanvaard je deze Gebruiksvoorwaarden.

 

1.       Het platform

1.1.        Het Twizzit platform (een SaaS-webapplicatie gericht op de ondersteuning van de administratie, communicatie en financieel beheer van ledenorganisaties en federaties) (het “Platform”) wordt beheerd en ter beschikking gesteld door De Vos Systems, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Garden Citylaan 34, 2610 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer 0825.628.069 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna “Twizzit”).

 

 

2       DEFINITIES

2.1        De volgende definities zijn van toepassing in deze Gebruiksvoorwaarden: 

Beheerder: betekent een Gebruiker die de Klant vertegenwoordigt, verantwoordelijk is voor de communicatie met Twizzit en die privileges wordt toegekend om administratieve taken uit te voeren binnen de Klantomgeving, zoals het aanmaken, bewerken en verwijderen van Gebruikers en Beheerders, instellen van de toegangsrechten en het beheer, configuratie en bewerken van de (functionaliteiten, features en look & feel van de) gebruikersinterface van de Klantomgeving voor alle andere Gebruikers in opdracht van de Klant, etc.).

Gebruiker: een eindgebruiker aangesteld en geautoriseerd door een Klant van Twizzit (of een Twizzit partner) om gebruik te maken van het Platform. Gebruikers hebben enkel de (toegangs-)rechten en privileges die door de Klant aan de Gebruiker zijn/haar (dynamische) gebruiksrol worden toegekend binnen de Klant haar Klantomgeving zoals van tijd tot tijd kan worden aangepast door de Klant.

Gebruiksvoorwaarden: onderhavige gebruiksvoorwaarden. 

Functionele Ondersteuning: het beantwoorden van vragen en/of verstrekken van een toelichting m.b.t. de modules, werking en/of functionaliteiten van het Platform.

Incident: een storing of onjuiste werking van het Platform die wordt veroorzaakt of verband houdt met het Platform.

Klant: de rechtspersoon (typisch een club, organisatie, vereniging, federatie of koepelorganisatie die een commerciële overeenkomst heeft gesloten met Twizzit (en een Twizzit partner, indien van toepassing) met als doel de Gebruiker gebruik te laten maken van het Platform binnen de klant haar Klantomgeving. 

Klantomgeving: de klantomgeving binnen het Platform waartoe de Gebruiker toegang heeft en waarbinnen verschillende features en functionaliteiten beschikbaar zijn zoals beschikbaar worden gesteld door de Klant aan de Gebruiker binnen het door de Klant gelicentieerde softwarepakket.

Uitvoerende Ondersteuning: het uitvoeren van bepaalde ondersteuningsdiensten m.b.t. het Platform (waaronder het wijzigen en corrigeren van gegevens die foutief zijn ingegeven door Gebruikers, het instellen, opmaken, configureren van bepaalde zaken binnen de Klantomgeving na de onboarding, etc.) die niet gerelateerd zijn aan een Incident en/of een Out of Scope Incident;

 

3       TOEPASSINGSGEBIED

3.1        Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van het Platform en het gebruik van een Klantomgeving binnen het Platform door de Gebruiker. Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven je rechten en verplichtingen. Eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker of Klant zijn nooit van toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2       Deze Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op Gebruikers die het Platform tijdelijk onder een gratis proefversie gebruiken. Gebruikers van de gratis proefversie erkennen dat zij slechts toegang zullen hebben tot een gratis, tijdelijk en beperkt (op vlak van beschikbare functionaliteiten en features) account. Gebruikers van de gratis proefversie hebben gedurende de periode van de gratis proefversie alle rechten en plichten van andere Gebruikers. Voor alle duidelijkheid, elke verwijzing naar "Gebruiker" in deze Gebruiksvoorwaarden impliceert een verwijzing naar "Gebruiker van een gratis proefversie" voor dit doeleinde.

4       GEBRUIKERSACCOUNT  

4.1        Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de Gebruiker zich aanmelden op het gebruikersaccount dat voor hem/haar aangemaakt wordt door de Klant (of een Beheerder in opdracht van de Klant).

4.2       De Gebruiker erkent dat hij/zij enkel gebruik kan maken van het Platform (via de Klant haar Klantomgeving) wanneer de Klant (of een Beheerder in opdracht van de Klant), de Gebruiker heeft uitgenodigd, geregistreerd en voor hem/haar een gebruikersaccount heeft aangemaakt. Indien een Gebruiker is aangesloten bij verschillende Klanten, zal de Gebruiker verschillende accounts hebben om gebruik te maken van de verschillende Klantomgevingen binnen het Platform. Om de Gebruiker zijn/haar gebruikservaring en de inlogprocedure te bevorderen kunnen de verschillende accounts van één Gebruiker wel aan elkaar gelinkt worden.

4.3       Indien dit werd voorzien door de Klant binnen haar Klantomgeving, kan een Gebruiker die nog geen account heeft, een verzoek indienen bij de Klant tot aanmaak van een account door het indienen en invullen van het registratieformulier via de webpagina die aan de potentiële Gebruikers ter beschikking wordt gesteld door de Klant (bv. op de Klant haar website).

4.4       De Gebruiker erkent dat de Klant verantwoordelijk is voor het door haar geïmplementeerde registratiebeleid en de voorwaarden waaraan Gebruikers moeten voldoen om toegang te (blijven) krijgen tot de Klant haar Klantomgeving (zoals maar niet beperkt tot: de minimum leeftijd om een account aan te maken, mogelijkheid tot het beheer van een account door de ouders/voogd van een (minderjarig) kind, etc.). De Gebruiker erkent dat de Klant verantwoordelijk is voor en te allen tijde Gebruikers hun account, naar eigen goeddunken, kan beperken of verwijderen in overeenstemming met het door de Klant opgestelde beheers- en gebruikersbeleid. Voor vragen omtrent het door de Klant geïmplementeerde registratie-, beheers- en gebruiksbeleid, raden we de Gebruiker aan om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante Klant.

5       GEBRUIK VAN HET PLATFORM

5.1        Twizzit verleent aan de Gebruiker een herroepbaar, niet-exclusief, niet-sublicentieerbare, beperkt en niet-overdraagbaar gebruiksrecht om het Platform te gebruiken binnen één of meerdere Klantomgevingen (binnen de grenzen, functionaliteiten, features en het registratie-, beheers- en gebruiksbeleid en instructies zoals bepaald door de Klant wiens Klantomgeving de Gebruiker gebruikt) en enkel in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Dit gebruiksrecht wordt de Gebruiker uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden verleend. 

5.2       Beheerders erkennen dat zij verantwoordelijk zijn voor de configuratie van de Klantomgeving binnen het Platform in overeenstemming met de instructies en het registratie-, beheers- en gebruiksbeleid dat door de Klant wiens Klantomgeving de Gebruiker gebruikt, is opgesteld (en van tijd tot tijd door de betreffende Klant kan worden gewijzigd).

5.3       Het wachtwoord en de gebruikersnaam dient door de Gebruiker strikt vertrouwelijk te worden behandeld. de Gebruiker erkent dat zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord uniek zijn en dat hij/zij deze niet mag doorgegeven aan of delen met derden.

5.4       Tijdens het gebruik van het Platform zal de Gebruiker: 

i.          ervoor zorgen dat de gegevens ingevoerd in zijn gebruikersaccount waarheidsgetrouw en volledig zijn. 

ii.         aangezien het aanmelden en de communicatie met de Gebruiker via e-mail verloopt, over een geldig e-mailadres beschikken en indien het e-mailadres of andere gegevens van de Gebruiker wijzigen, dit zonder vertraging bijwerken in zijn/haar gebruikersaccount; 

iii.        zich te allen tijde houden aan het registratie-, beheers- en gebruiksbeleid dat is opgesteld door de Klant wiens Klantomgeving de Gebruiker gebruikt (zoals van tijd tot tijd kan worden aangepast door de relevante Klant); en

iv.        zich respectvol tegenover andere Gebruikers gedragen tijdens interactie met zulke Gebruikers op het Platform.

5.5       Het is niet toegelaten om:

i.          onwaarheden en/of misleidende boodschappen te verspreiden via het Platform;

ii.         zich voor te doen als een andere persoon of entiteit;

iii.        bestanden te verzenden en/of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform en/of de computersystemen van Twizzit te omzeilen;

iv.        documenten en informatie die ter beschikking worden gesteld via het Platform (zoals bijvoorbeeld de contactgegevens van andere Gebruikers) te downloaden en te gebruiken voor andere doeleinden dan diegene waarvoor het Platform bedoeld is; 

v.         op ongeautoriseerde wijze toegang trachten te verkrijgen tot accounts van andere Gebruikers;

vi.        handelingen te stellen die naar de mening van Twizzit in strijd zijn met de open bare orde, goede zeden, deze Gebruiksvoorwaarden of enige geldende wet- en/of regelgeving (zoals zonder beperking, het Platform te gebruiken voor het verspreiden van enige vorm van spam of ongevraagde (commerciële) informatie of gegevens te verzenden die kunnen worden beschouwd als beledigend, intimiderend, lasterlijk, bedreigend, obsceen, racistisch, seksueel of anderszins verwerpelijk); 

vii.       handelingen te stellen die op enigerlei wijze onrechtmatig zijn of de belangen en goede naam van Twizzit of van derden kunnen schaden. 

6       GEBRUIKERSGEGEVENS

6.1        De Gebruiker erkent dat hij/zij gegevens, foto’s, documenten en andere informatie (“Gebruikersgegevens") kan uploaden, bewaren en delen (binnen haar account) op het Platform. De gegevens die opgevraagd en gedeeld (kunnen) worden binnen een Klantomgeving en op welke wijze deze worden opgeslagen/verwijderd uit een Klantomgeving is afhankelijk van het beleid opgesteld door de Klant wiens Klantomgeving de Gebruiker gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we u door naar de relevante Klant die de Klantomgeving beheert.

6.2       De Gebruiker verleent Twizzit hierbij het recht om dergelijke Gebruikersgegevens te verwerken opdat de Gebruiker maximaal gebruik kan maken van het Platform.

6.3       De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor (de juistheid en correctheid van) enige Gebruikersgegevens die hij/zij uploadt in of verspreidt via het Platform. Twizzit is niet verantwoordelijk voor enige Gebruikersgegevens die door jou of andere Gebruikers via het Platform worden gedeeld. 

6.4       Twizzit behoudt zich het recht voor om Gebruikersgegevens die deze Gebruiksvoorwaarden schenden onmiddellijk te verwijderen of te blokkeren, zonder dat enige formaliteit vereist is en zonder afbreuk te doen aan enig ander rechten die Twizzit heeft.

6.5       De Gebruiker garandeert dat de Gebruikersgegevens geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden, niet in strijd zijn met toepasselijk recht en geen nadelige of negatieve invloed zullen hebben op Twizzit’s Platform (en goede werking daarvan), naam, reputatie of goodwill.

7       BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

7.1        Twizzit spant zich in om het Platform beschikbaar te maken voor de Gebruikers maar Twizzit garandeert niet de ononderbroken beschikbaarheid van het Platform. In geval van overmacht, storingen, gebeurtenissen buiten de invloed van Twizzit of noodzakelijk onderhoud om de goede werking van het Platform te garanderen, kan het Platform tijdelijk niet beschikbaar zijn. 

7.2       Om van het Platform gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor het daarvoor noodzakelijke apparaat met data- en internetverbinding. 

7.3       De softwareversie van het Platform kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om nieuwe functies en nieuwe services toe te voegen.

7.4       Het onderhoud en/of updates kunnen worden uitgevoerd zonder de Gebruiker voorafgaand in te lichten.

8       ONDERSTEUNING

8.1        Indien je problemen ondervindt bij het gebruik van het Platform of indien je vragen hebt over de werking van het Platform, kan je een kijkje nemen op de FAQ-sectie op onze website en het Helpcentrum met tips en tricks die beschikbaar zijn op http://support.twizzit.com

8.2       Indien je niet direct een antwoord vindt op de Twizzit website of een probleem ondervindt, gelieve dan de Beheerder aangesteld door de relevante Klant (via wiens Klantomgeving je gebruik maakt van het Platform) te contacteren. De Beheerder zal je vraag en/of het incident bekijken, beantwoorden, oplossen en beoordelen.

8.3       Beheerders kunnen, indien inbegrepen in het softwarepakket dat in licentie wordt genomen door de Klant van wiens Klantomgeving zij gebruik maken Twizzit om bijkomende standaard tweedelijnsondersteuning verzoek via de ondersteuningskanalen die van tijd tot tijd beschikbaar gesteld worden binnen de relevante Klantomgeving. De Beheerder zal elk supportverzoek zo nauwkeurig mogelijk beschrijven. Gebruikers erkennen dat enkel Beheerders Twizzit kunnen contacteren en verzoeken om support.

8.4       Support verleend aan Beheerders is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, beperkt tot het naar best vermogen behandelen van Incidenten en het uitvoeren van Functionele Ondersteuning (voor zo ver commercieel redelijk). Indien een supportverzoek “out-of-scope” is, zal Twizzit de Beheerder hiervan op de hoogte stellen. Out-of-scope incidenten zullen enkel na uitdrukkelijk akkoord van zowel Twizzit als de relevante Klant, naar best vermogen, behandeld worden. De Gebruikers en Beheerders  kunnen Twizzit ook om Uitvoerende Ondersteuning verzoeken. Twizzit kan naar eigen goeddunken instemmen met het verlenen van zulke Uitvoerende Ondersteuning. In voorkomend geval zal zulke Uitvoerende Ondersteuning aangerekend worden op een time and material basis overeenkomstig Twizzit haar dan geldende tarieven. Op verzoek zal Twizzit haar tarieven meedelen aan de Beheerder.

8.5       Twizzit biedt bovenstaande ondersteuning aan naar best vermogen en voor zover commercieel redelijk. Gelieve er echter rekening mee te houden Twizzit geen enkele verbintenis aangaat om een oplossing te bieden voor problemen en/of vragen.

8.6       Voor de uitvoering van de support diensten heeft Twizzit mogelijks toegang nodig tot je account op het Platform. Door het indienen van een support verzoek ga je hiermee akkoord.

9       DERDE PARTIJ PRODUCTEN EN DIENSTEN

9.1        Het Platform bevat mogelijks linken naar, is gebouwd op en kan alleen functioneren in combinatie met platform(en), software, databases en/of diensten geleverd door derden, waaronder hostingpartners. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op zulke derde partij producten en diensten en worden mogelijks beheerd door de (gebruiks-)voorwaarden van de relevante derde partij.

9.2       Twizzit kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige derde partij of enig effect dat het gebruik van dergelijke partijen en/of hun diensten en producten op het Platform kunnen hebben. Bij het gebruik van het Platform zal de Gebruiker te allen tijde handelen in overeenstemming met alle toepasselijke voorwaarden van de betreffende derde partij.

10     INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1      De Gebruiker erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van het Platform exclusief toebehoren aan Twizzit en dat het Platform auteursrechtelijk beschermd is. Het is de Gebruiker verboden om een inbreuk te plegen op de auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Twizzit.

10.2     De Gebruiker mag het Platform niet aan derden ter beschikking stellen, (laten) reproduceren, namaken, kopiëren, dupliceren, verkopen, in sub-licentie geven, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering, aanpassen of afgeleide werken daarvan ontwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Twizzit. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om het Platform te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.3     De Gebruiker onthoudt zich van handelingen die afbreuk kunnen doen aan de merken van Twizzit of aan enige reputatie of goodwill die verbonden is aan de merken.

11      AANSPRAKELIJKHEID

11.1       Voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijke recht, ongeacht of de schade voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk, schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal Twizzit haar aansprakelijkheid:

i.          voor directe schade, per gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen), het bedrag van EUR twee duizend (€ 2.000) niet overschrijden; 

ii.         uitgesloten zijn voor enige indirecte, punitieve, bijzondere, gevolg- of soortgelijke schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, inkomstenderving, verlies van zaken, gegevens, goodwill, en reputatieschade opgelopen als gevolg van het gebruik van het Platform. 

11.2      Twizzit is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, kosten of uitgaven in verband met het gebruik van het Platform, veroorzaakt door enige nalatigheid, onvoorzichtigheid of fout van de Gebruiker of derden tenzij deze schade, verlies, kosten of uitgaven veroorzaakt zijn door opzet, fraude of grove schuld van Twizzit. 

11.3      Twizzit is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige tekortkoming onder deze Gebruiksvoorwaarden die veroorzaakt wordt door overmacht. In dat geval zal Twizzit – voor zo ver commercieel redelijk en haalbaar – de nodige stappen ondernemen om de gevolgen van de overmacht, te beperken. 

12      GARANTIES

12.1      Het Platform en diensten worden "as is/zoals ze zijn" ter beschikking gesteld. Twizzit wijst hierbij, voor zover maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, alle garanties en waarborgen (expliciet of impliciet) af, zoals garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens, de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, het niet-schending van rechten van derden, de foutloze werking van het Platform of de verbetering van fouten of gebreken in het Platform.

13      WIJZIGINGEN

13.1      Twizzit heeft te allen tijde het recht om het Platform aan te passen om de performantie te verbeteren of tegemoet te komen aan gewijzigde of bijkomende wetgeving, besturingssystemen, veiligheidsvereisten of functionaliteiten. Verder kan Twizzit een upgrade of update voor het Platform ter beschikking stellen. 

13.2     Twizzit heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. De aangepaste of nieuwe Gebruiksvoorwaarden worden op gepaste wijze onder de aandacht van de Gebruiker gebracht (bijv. bij uw volgende login op het Platform) en zullen gelden vanaf het tijdstip dat deze worden gepubliceerd. Door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of het Platform te gebruiken nadat de Gebruiksvoorwaarden in overeenstemming met deze clausule zijn gewijzigd, gaat de Gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. 

14      GEGEVENSBESCHERMING

14.1      Twizzit verwerkt de persoonsgegevensgegevens van de Gebruikers in overeenstemming met haar privacy policy, beschikbaar op www.twizzit.com.

14.2     Voor meer informatie over hoelang en voor welke doeleinden de Klant jouw persoonsgegevens verwerkt binnen haar Klantomgeving, verwijzen we je door naar de (privacy policy van de) relevante Klant. 

15      OPSCHORTING EN/OF BEËINDIGING VAN GEBRUIKERSACCOUNT

15.1      Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing zolang de Gebruiker een gebruikersaccount heeft op het Platform en/of toegang heeft tot het Platform

15.2     Twizzit heeft het recht om het gebruikersaccount van de Gebruiker op te schorten en/of te beëindigen indien:

i.          Twizzit redelijkerwijs van mening is dat de Gebruiker één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet heeft nageleefd;

ii.         de licentieovereenkomst van de klant wiens Klantomgeving de Gebruiker gebruikt eindigt of ontbonden wordt.

16      OVERIGE BEPALINGEN

16.1      De Gebruiker mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien niet overdragen aan derden zonder toestemming van Twizzit. 

16.2     Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen uitvoerbaar en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht zodanig te worden gewijzigd dat deze geldig en uitvoerbaar is voor zover wettelijk toegestaan.

16.3     Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetgeving van België.

16.4     De rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn exclusief bevoegd voor eventuele geschillen met betrekking tot het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, onverminderd het recht van de consument om een geschil voor te leggen aan een bevoegde rechtbank op grond van een dwingende wetsbepaling.

Was this helpful?
Volgende: Privacy Policy
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
Privacy Policy
Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Cookie Policy
Cookie Policy
Archief
Algemene voorwaarden (gearchiveerd)