Algemene Voorwaarden

 

1.       Algemeen en toepassingsgebied

1.1.           Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden of een afzonderlijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden (inclusief alle hieraan gehechte bijlagen) (de “Algemene Voorwaarden”) van toepassing op het Platform en alle andere Twizzit diensten en contractuele relaties en Orders gesloten tussen Twizzit en de Klant (allen zoals hierna gedefinieerd). Verder zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op alle klanten van Twizzit haar partners of resellers (“Partner”) die uit hoofde van een commerciële overeenkomst met zulke Partner gemachtigd zijn om gebruik te maken van het Platform (met uitzondering van de artikelen die gelet op de context niet van toepassing zijn tussen Twizzit en de Klant maar tussen de Klant en de Partner, gelet op het feit dat zulke bepalingen rechtstreeks afgesproken moeten worden tussen de klant en de Partner in dat geval).

1.2.          De algemene (en bijzondere) voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten (ook indien daarin is bepaald dat alleen die voorwaarden van toepassing kunnen zijn en Twizzit die voorwaarden niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd).

1.3.          Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en/of het plaatsen van een online bestelling, erkent de Klant dat zij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen, begrijpt en aanvaardt. Deze Algemene Voorwaarden worden aan de Klant ter kennis gebracht voordat de Klant zijn/haar bestelling dient te bevestigen. Indien je deze Algemene Voorwaarden namens de Klant aangaat, verklaar en garandeer je dat (i) je volledig wettelijk bevoegd bent om de Klant aan de Algemene Voorwaarden te binden; (ii) je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en begrepen; en (iii) je in naam en in opdracht van de klant de Klant instemt met deze Algemene Voorwaarden.

1.4.          Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op gebruikers die het Platform tijdelijk onder een gratis proefversie gebruiken. Gebruikers van de gratis proefversie erkennen dat zij slechts toegang zullen hebben tot een gratis, tijdelijk en beperkt (op vlak van beschikbare functionaliteiten en features) account. Gebruikers van de gratis proefversie hebben gedurende de periode van de gratis proefversie alle rechten en plichten van Klanten, tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald of indien de context anders vereist. Voor alle duidelijkheid, elke verwijzing naar "Klant" in deze Algemene Voorwaarden impliceert een verwijzing naar "Gebruiker van een gratis proefversie" voor dit doeleinde.

1.5.          In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Order, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de relevante Order. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en enige bijlage of tussen de bijlagen, zal de bijlage naargelang het onderwerp voorrang krijgen.

2.      Definities

2.1.          De volgende definities zijn van toepassing in deze Algemene Voorwaarden ongeacht of ze in het meervoud of in het enkelvoud worden gebruikt: 

Beheerder: betekent een Gebruiker die de Klant vertegenwoordigt, verantwoordelijk is voor de communicatie met Twizzit en die privileges wordt toegekend om administratieve taken uit te voeren binnen de Klantomgeving, zoals het aanmaken, bewerken en verwijderen van Gebruikers en Beheerders, instellen van de toegangsrechten en het beheer, configuratie en bewerken van de (functionaliteiten, features en look & feel van de) gebruikersinterface van de Klantomgeving voor alle andere Gebruikers in opdracht van de Klant, etc.).

Contractdatum: betekent de ingangsdatum zoals aangegeven in de Order;

Diensten: de professionele diensten (zoals onboarding, installatie, configuratie, software development (maatwerk), trainingen, consulting, etc.) die Twizzit op verzoek van de klant, overeenkomstig de Order zal verlenen;

Documentatie: de technische en functionele informatie, documentatie, gebruiksvoorwaarden en gebruikshandleiding van tijd tot tijd beschikbaar gesteld door Twizzit aan haar Klanten en hun Gebruikers om hun gebruik van het Platform en de Diensten (voor zover van toepassing), te ondersteunen;

Functionele Ondersteuning: het beantwoorden van vragen en/of verstrekken van een toelichting m.b.t. de modules, werking en/of functionaliteiten van het Platform;

Gebruiker: een eindgebruiker aangesteld en geautoriseerd door een Klant van Twizzit (of een Partner) om gebruik te maken van het Platform. Gebruikers hebben enkel de (toegangs-)rechten en privileges die door de Klant aan de Gebruiker zijn/haar (dynamische) gebruiksrol worden toegekend binnen de Klant haar Klantomgeving zoals van tijd tot tijd kan worden aangepast door de Klant;

Incident: een storing of onjuiste werking van het Platform die wordt veroorzaakt of verband houdt met het Platform;

Intellectuele Eigendomsrechten: (niet-limitatieve lijst) octrooien, handelsmerken, auteursrechten, rechten op softwareprogramma's (zowel in objectcode als in broncode), modelrechten, databaserechten, eigendomsrechten op knowhow, handelsnamen, handelsgeheimen (al dan niet geregistreerd) en alle rechten of vormen van bescherming van soortgelijke aard of met een gelijkwaardig of soortgelijk effect als één van de hiervoor genoemde rechten die waar dan ook ter wereld kunnen bestaan, en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten waar dan ook ter wereld en alle bestaande of toekomstige aanvragen voor of registraties van dergelijke rechten;

Klant: de rechtspersoon (typisch een club, organisatie, vereniging, federatie of koepelorganisatie) die de Overeenkomst aangaat met Twizzit (en een Partner   , indien van toepassing), zoals geïdentificeerd in de Order;

Klantgegevens: alle gegevens die door de Klant en/of Gebruikers worden ingevoerd, geüpload, verzameld en gegenereerd bij het gebruik van het Platform en zoals verwerkt of opgeslagen door Twizzit als gevolg van het gebruik van het Platform door de Klant en/of Gebruikers en het uitvoeren van de Overeenkomst;

Klantomgeving: de klantomgeving binnen het Platform die door de Klant is geconfigureerd aan de hand van de beschikbare bouwstenen, modules, functionaliteiten en features die beschikbaar zijn binnen het door de Klant gelicentieerde Softwarepakket.

Licentievergoeding: de verschuldigde periodieke licentievergoeding onder deze Overeenkomst, voor het gebruik van het Platform zoals nader beschreven in de relevante Order; 

Order: is elk schriftelijk of elektronisch document dat de Partijen van tijd tot tijd aangaan, ongeacht de naam daarvan, waarin de aard en scope van de samenwerking (zoals o.a. het relevante Softwarepakket en prijs) waarop de Klant intekent en dat integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst;

Out of Scope Incident: betekent een Incident dat niet wordt veroorzaakt door of verband houdt met het Platform (zoals maar niet beperkt tot, Incidenten die het gevolg zijn van het niet goed functioneren van API’s of software van derden, fouten, het onjuist gebruik of misbruik van het Platform door de Klant of diens Gebruikers, Incidenten veroorzaakt door niet-ondersteunde dataformaten en Incidenten veroorzaakt door derden die niet onder de controle of verantwoordelijkheid van Twizzit handelen);

Overeenkomst: de gehele contractuele relatie tussen de Partijen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, de toepasselijke Order(s), de Verwerkersovereenkomst (en de eventueel daarbij gevoegde Bijlagen);

Overmacht: een tijdelijk of permanent onvermogen van een Partij om aan haar verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen) te voldoen, als gevolg van onvoorzienbare externe feiten en omstandigheden die redelijkerwijs buiten de macht van die Partij liggen (zoals oorlog of oorlogsgevaar, oproer of volksopstand, brand, een import- of exportembargo opgelegd door de overheid, overstromingen, explosie, weersomstandigheden, staking of sociale actie, pandemieën, stakingen of problemen bij leveranciers, cyberattacks, storingen van het internet of telecommunicatienetwerken, storingen bij hosting providers en alle andere omstandigheden die in het algemeen als Overmacht worden gekwalificeerd);

Partij of Partijen: de Klant en/of Twizzit;

Platform: het Software as a Service platform (SaaS-webapplicatie) gericht op de ondersteuning van de administratie, communicatie en financieel  beheer van ledenorganisaties en federaties (inclusief alle modules, functionaliteiten, features, APIs en interfaces die daarin beschikbaar zijn) die eigendom is van Twizzit en dat Twizzit aan de Klant ter beschikking zal stellen in overeenstemming met de Overeenkomst; 

Softwarepakket: het softwarepakket dat is inbegrepen in het abonnementsplan op het Platform dat door de Klant werd aangekocht overeenkomstig de Overeenkomst, zoals nader omschreven in de relevante Order;

Twizzit De Vos Systems BV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Garden Citylaan 34, 2610 Antwerpen, België en met ondernemingsnummer 0825.628.069;

Uitvoerende Ondersteuning: het uitvoeren van bepaalde ondersteuningsdiensten m.b.t. het Platform (waaronder het wijzigen en corrigeren van gegevens die foutief zijn ingegeven door Gebruikers, het instellen, opmaken, configureren van bepaalde zaken binnen de Klantomgeving na de onboarding, etc.) die niet gerelateerd zijn aan een Incident en/of een Out of Scope Incident;

Vertrouwelijke Informatie: de informatie van die Partij, hetzij in schriftelijke, mondelinge, elektronische of andere vorm, en die uitdrukkelijk als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk is aangemerkt, of redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd of traditioneel als vertrouwelijk wordt erkend, ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid. De Vertrouwelijke Informatie van Twizzit omvat alleszins alle informatie met betrekking tot het Platform, de Diensten en Twizzit haar Intellectuele Eigendomsrechten (zonder daartoe beperkt te zijn). De Vertrouwelijke Informatie van de Klant omvat, zonder beperking, de Klantgegevens.

2.2.         Tenzij de context anders vereist omvatten woorden in het enkelvoud het meervoud en omgekeerd en omvat een verwijzing naar het ene geslacht ook een verwijzing naar het andere geslacht. Alle woorden na de termen "inclusief", "met inbegrip van", "in het bijzonder", “zoals”, "bijvoorbeeld" of een soortgelijke uitdrukking dienen ter illustratie en beperken niet de betekenis van de woorden, beschrijving, definitie, zin of term die aan deze termen voorafgaan.

3.      Licentie 

3.1.          Onder voorbehoud van de tijdige betaling van de toepasselijke Licentievergoeding (met dien verstande dat een Gebruiker van een gratis proefversie geen vergoeding in rekening zal worden gebracht), verleent Twizzit aan de Klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken en aan de door de Klant geautoriseerde Gebruikers ter beschikking te stellen overeenkomstig het door de Klant gekozen Softwarepakket, beide te allen tijde in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie. 

3.2.         De omvang van verleende licenties is beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk wordt bepaald in deze Overeenkomst. Er zijn geen impliciete licenties en Twizzit behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend.

3.3.        De Klant zal zich houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot het gebruik van het Platform. 

3.4.        Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Overeenkomst of toegestaan onder toepasselijk recht, zal de Klant niet direct of indirect (via zijn Gebruikers, subcontractors, partners, werknemers, vertegenwoordigers of enige derde) zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Twizzit: 

a)            het Platform bewerken of afgeleide werken creëren op basis van het Platform;

b)           het Platform toe wijzen, distribueren, in sub-licentie geven, verhuren, overdragen, verkopen, leasen, anderszins verhandelen of bezwaren;

c)            het Platform namens een derde gebruiken of aan een derde ter beschikking te stellen;

d)           het Platform of enig deel daarvan kopiëren, reproduceren, namaken, onderwerpen aan reverse engineering of reverse compilatie, aanpassen, demonteren, of opnemen;

e)            enige aanduiding omtrent auteursrechten of andere eigendomsrechten op het Platform verwijderen of wijzigen; en/of

f)             bestanden verzenden en/of uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die het Platform kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, wissen, toe-eigenen of die bedoeld zijn om de technische beschermingsmaatregelen van het Platform te omzeilen of verwijderen.

4.      Softwarepakket en configuratie van modules

4.1.          Het Platform wordt geleverd via Softwarepakketten die verschillen qua Licentievergoeding. Het door de Klant in licentie genomen Softwarepakket bevat ten minste de modules, features en functionaliteiten, die beschikbaar zijn op de Contractdatum, zoals nader omschreven in de relevante Order, de Documentatie en op Twizzit haar website. 

4.2.         De Klant erkent dat Twizzit zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande goedkeuring, te allen tijde de modules en de functionaliteiten en features beschikbaar binnen de verschillende modules te wijzigen of toe te voegen  (in bepaalde Softwarepakketten) met als doel deze te verbeteren en indien nodig hiervoor de corresponderende gebruikersrollen en toegangsrechten van Gebruikers aan te passen. Het voorgaande geldt onverminderd Twizzit haar recht om bijkomende modules, functionaliteiten en features ter beschikking te stellen aan de Klant tegen bijkomende betaling nadat de Klant ter kennis heeft gegeven hiervan gebruik te willen maken.

4.3.        De  Klant kan te allen tijde zijn Softwarepakket wijzigen in een hoger Softwarepakket (indien beschikbaar), in welk geval de Partijen een nieuwe Order zullen ondertekenen waarin het nieuwe Softwarepakket schriftelijk wordt bevestigd. Het nieuwe Softwarepakket wordt onmiddellijk geactiveerd en blijft gelden voor de duur van de dan lopende initiële termijn of verlengingstermijn (en wordt daarna automatisch verlengd in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst). In dit geval vervangt de nieuwe Order integraal de vorige Order. Indien de Licentievergoeding voor het nieuwe Softwarepakket hoger is dan het vorige Softwarepakket, wordt de bijkomende Licentievergoeding die overeenkomt met het hogere Softwarepakket door Twizzit pro rata in rekening gebracht voor de resterende duur van de dan lopende termijn en zal Twizzit een corrigerende factuur sturen.       

4.4.        De Klant erkent dat zij binnen het door haar in licentie genomen Softwarepakket vrij is om en zelf verantwoordelijk is voor de selectie en configuratie van de modules, functionaliteiten en features die zij wenst op te nemen en aan te bieden aan haar Gebruikers via haar Klantomgeving. 

4.5.        De Klant erkent dat het Softwarepakket bepaalde functionaliteiten en features bevat die het voor de Klant gemakkelijker maken om te voldoen aan bepaalde wettelijke of contractuele verplichtingen met betrekking tot haar Gebruikers zoals i.v.m. gegevensbescherming, sociale zekerheid, fiscaliteit, boekhouding en mutualiteitsattesten. De Klant erkent dat zij zelf verantwoordelijk blijft voor de (tijdige) nakoming van haar wettelijke of contractuele verplichtingen (daaronder begrepen de beoordeling of de verplichtingen al dan niet moeten worden nageleefd). Twizzit wijst uitdrukkelijk iedere garantie af met betrekking tot de nakoming door de Klant van diens verplichtingen door gebruik van het Platform. In het bijzonder en onverminderd het voorgaande is Twizzit niet aansprakelijk voor ontbrekende, te late, onvolledige of anderszins onjuiste informatie of voor enige (beslissingen genomen op basis van) output of resultaten die het resultaat is van het gebruik van het Platform.

4.6.        Met betrekking tot de modules die de Klant en/of Gebruikers in staat stellen documenten elektronisch te ondertekenen met een digitale handtekening, erkent de Klant dat de juridische afdwingbaarheid van een via het Platform geplaatste digitale handtekening mogelijks niet gelijkgesteld zal worden aan een handgeschreven equivalent en dat Twizzit niet garandeert dat een via het Platform geplaatste digitale handtekening als afdwingbaar zal worden beschouwd door een rechter.

5.      Gebruikers 

5.1.          De Klant erkent dat Gebruikers enkel gebruik kunnen maken van het Platform (via de Klant haar Klantomgeving) wanneer Klant voor hen een afzonderlijk account heeft aangemaakt. Vanaf de activeringsdatum zoals opgenomen in de relevante Order, zal de Klant Gebruikers kunnen uitnodigen om gebruik te maken van de Klantomgeving via de account die door de Klant voor de Gebruiker is aangemaakt.

5.2.         Wanneer de Klant hiervoor opteert kan zij ook voorzien binnen haar Klantomgeving dat potentiële gebruikers van het Platform via een webpagina (aangemaakt door de Klant via het Platform) een registratieformulier kunnen invullen waarna (al dan niet geautomatiseerd) de Klant een account voor de Gebruiker kan aanmaken.

5.3.        De Klant is zelf verantwoordelijk voor het door haar geïmplementeerde registratiebeleid en de voorwaarden waaraan Gebruikers moeten voldoen om toegang te krijgen tot de Klant haar Klantomgeving. 

5.4.        De Klant garandeert (en maakt zich sterk dat de door haar geautoriseerde Gebruikers garanderen) dat elk gebruik van het Platform in overeenstemming is met de Overeenkomst, de Documentatie (in het bijzonder de gebruiksvoorwaarden die binnen het Platform ter beschikking worden gesteld bij het eerste gebruik van de Gebruiker en Klant) en de relevante gebruikersrol.

6.      Klantgegevens

6.1.          De Klant is als enige verantwoordelijk voor het al dan niet uploaden van bepaalde datasets en (persoons-)gegevens (inclusief het bepalen van welke (persoons-)gegevens de Klant haar Gebruikers moeten uploaden) en op welke wijze deze worden opgeslagen/verwijderd uit haar Klantomgeving. 

6.2.         Klantgegevens mogen alleen worden ingevoerd in overeenstemming met de Documentatie (in het bijzonder de gebruiksvoorwaarden).

6.3.        De Klant erkent dat zij als enige aansprakelijk en verantwoordelijk is voor de (juistheid en correctheid van de) Klantgegevens. Twizzit is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke Klantgegevens noch voor enige actie of beslissing van de Klant of Gebruiker op basis van de (output van) Klantgegevens (ingevoerd in het Platform).

6.4.        Alle Klantgegevens blijven eigendom van de Klant of diens Gebruikers (zoals van toepassing). De Klant verleent Twizzit hierbij het recht om dergelijke Klantgegevens te gebruiken voor de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst, in het bijzonder om het Platform ter beschikking te stellen, te koppelen (via APIs) met de Klant haar (gelicentieerde) systemen, software tools en databases (indien van toepassing) en te onderhouden. 

6.5.        De Klant garandeert dat de Klantgegevens: 

a)            geen inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten van derden;

b)           niet in strijd zijn met enige toepasselijke, lokale, nationale, regionale of internationale wet, statuut, verordening of regelgeving; 

c)            niet misleidend of frauduleus zijn; 

d)           geen nadelige of negatieve invloed zullen hebben op Twizzit’s Platform (en goede werking daarvan), naam, reputatie of goodwill.

6.6.        De Klant erkent en stemt ermee in dat iedere schending door Klant of een Gebruiker van dit artikel 6 Twizzit het recht geeft, zonder dat enige formaliteit vereist is, naar eigen keuze en zonder afbreuk te doen aan enige rechten of middelen die Twizzit op grond van deze Overeenkomst of toepasselijk recht heeft:

a)            de toegang tot en het gebruik van het Platform onmiddellijk te beëindigen, (tijdelijk) te weigeren of op te schorten, wegens een wezenlijke inbreuk; en/of

b)           de betreffende Klantgegevens onmiddellijk te verwijderen of te blokkeren.

7.       APIs 

7.1.          Indien van toepassing kan het Platform communiceren met systemen van derden via API's. Indien er geen API-koppeling beschikbaar is voor een specifiek systeem, kan de Klant Twizzit verzoeken en kan Twizzit, naar eigen goeddunken, besluiten om een API-koppeling te ontwikkelen voor een dergelijk systeem en zullen de Partijen de reikwijdte, kosten en andere bijzonderheden schriftelijk overeenkomen. De Klant garandeert hiervoor de nodige goedkeuringen te hebben verkregen.

7.2.         Het blijft de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om alle noodzakelijke rechten of licenties te behouden om de systemen van derden te gebruiken en om het Platform te verbinden met dergelijke systemen via APIs.

7.3.         Indien als gevolg van wijzigingen in systemen van derden een API geüpdatet dient te worden, zullen Partijen de omvang en kosten van een dergelijke update schriftelijk overeenkomen.

8.      Diensten

8.1.          Twizzit zal de Diensten in volledige onafhankelijkheid en naar eigen goeddunken inplannen en uitvoeren. Deze onafhankelijkheid vormt een essentieel onderdeel van de Overeenkomst, zonder hetwelk de Partijen deze niet zouden hebben gesloten.

8.2.         Twizzit zal alle Diensten professioneel, vakkundig en efficiënt uitvoeren in overeenstemming met de gangbare industrienormen en standaarden die gelden voor dergelijke Diensten.

8.3.        De Klant kan Twizzit verzoeken om bepaalde Diensten te verrichten. Twizzit kan naar eigen goeddunken instemmen met het verlenen van zulke Diensten. In voorkomend geval zal de omvang en modaliteiten (zoals toepasselijke vergoeding) van zulke Diensten afgesproken worden in een afzonderlijke Order. Alle Diensten worden verleend in overeenstemming met de Overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald.

8.4.        Opdat Twizzit de Diensten effectief, tijdig en efficiënt kan uitvoeren, zal de Klant ter goeder trouw samenwerken met Twizzit door tijdig: de vereiste managementbeslissingen, informatie en goedkeuringen beschikbaar te stellen en Twizzit, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, toegang te verlenen tot de Klant haar personeel, systemen en middelen. De Klant zal Twizzit onverwijld informeren over elk probleem in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. 

9.      Support

9.1.           Indien overeengekomen in de toepasselijke Order, zal Twizzit vanaf de Contractdatum en onder voorbehoud van tijdige betaling van de toepasselijke vergoedingen standaard tweedelijns supportdiensten verlenen met betrekking tot de Klant haar Klantomgeving, overeenkomstig de hieronder vermelde bepalingen, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze standaard tweedelijns supportdiensten (inbegrepen in de Licentievergoeding) zijn beperkt tot het behandelen van Incidenten en het uitvoeren van Functionele Ondersteuning (voor zo ver commercieel redelijk) . 

9.2.         Indien de Klant (of een Gebruiker) nood heeft aan Functionele Ondersteuning of te maken krijgt met een Incident, dienen zij zich te richten tot een Beheerder. Een Beheerder zal in eerste instantie de vraag en/of het Incident bekijken, beantwoorden en beoordelen.

9.3.        Indien de vraag of het Incident niet door een Beheerder kan worden opgelost (via de informatie beschikbaar op Twizzit haar helpdesk pagina en FAQ-sectie op de website beschikbaar op http://support.twizzit.com en op voorwaarde dat het Incident geen Out of Scope Incident is, kan een Beheerder Twizzit via de toepasselijke supportmodule zoals beschikbaar binnen het Platform en het door de Klant gekozen Softwarepakket (en zoals van tijd tot tijd verder gespecificeerd (in de Documentatie)) in kennis stellen van een dergelijk Incident of verzoek tot Functionele Ondersteuning door het loggen van een support ticket. De Beheerder zal de details van het Incident of functionele vraag specificeren. Na ontvangst van een ticket kan Twizzit naar eigen goeddunken bepalen of het een Out of Scope Incident betreft. Twizzit’s classificatie is bindend en definitief.

9.4.        Twizzit zal vragen en Incidenten gelogd door een Beheerder, zo spoedig mogelijk en naar best vermogen behandelen. Incidenten worden naar best vermogen, overeenkomstig de service level objectives uiteengezet in bijlage 1 (“Service Level Objectives”) behandeld. Out of Scope Incidenten en Out of Scope Functionele Ondersteuning zijn niet inbegrepen in de supportdiensten onder dit artikel 9. De Klant kan Twizzit echter verzoeken om support in verband met Out of Scope Incidenten of Out of Scope Functionele Ondersteuning te leveren, in welk geval Twizzit het verzoek – naar eigen goeddunken kan aanvaarden en de Klant ter goeder trouw zal bijstaan, zonder enige bindende verplichting. Twizzit kan de diensten verricht voor Out of Scope Incidenten en Out of Scope Functionele Ondersteuning in rekening brengen op een time en material basis tegen de dan geldende tarieven. In voorkomend geval zal Twizzit de Klant op verzoek informeren over de geldende tarieven.

9.5.        De Klant kan Twizzit verzoeken om Uitvoerende Ondersteuning op dezelfde wijze als uiteengezet in artikel 9.3. Twizzit kan naar eigen goeddunken instemmen met het verlenen van zulke Uitvoerende Ondersteuning. In voorkomend geval zal zulke Uitvoerende Ondersteuning aangerekend worden op een time and material basis overeenkomstig Twizzit haar dan geldende tarieven. Op verzoek zal Twizzit haar tarieven meedelen aan de Klant. 

9.6.        De Klant erkent dat, Twizzit voor de uitvoering van de support diensten mogelijks toegang nodig heeft tot de Klantomgeving en/of de accounts van de klant haar Gebruikers (bv. via remote desktop verbindingen). Door het indienen van een support verzoek gaan de Klant en diens Gebruikers hiermee akkoord. 

10.     Systeemvereisten, beschikbaarheid en hosting

10.1.        De Klant erkent dat zij om gebruik te kunnen maken van het Platform moet beschikken over geschikte hardware, netwerken, besturingssystemen, en datatransmissielijnen (“Derde Partij Producten”) die voldoen aan de systeemvereisten zoals van tijd tot tijd nader omschreven in de Documentatie. De Klant is zelf en op eigen kosten verantwoordelijk voor het verkrijgen van een gebruiksrecht of licentie op zulke Derde Partij Producten.

10.2.       Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op Derde Partij Producten. In het bijzonder zijn alle garanties, vrijwaringen en ondersteuning die Twizzit hieronder verstrekt met betrekking tot het Platform niet van toepassing op dergelijke Derde Partij Producten (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen door Twizzit). Verder erkent de Klant uitdrukkelijk dat Twizzit niet verantwoordelijk is voor de intra-werking tussen het Platform en Derde Partij Producten, de beschikbaarheid daarvan of de juistheid van enige resultaten die het gevolg zijn van het gebruik van zulke Derde Partij producten.

10.3.       Het Platform wordt overeenkomstig de service offering van Twizzit haar hosting partner gehost in de datacenters van Twizzit haar hosting partner.

10.4.       Twizzit zal redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van het Platform te waarborgen en indien nodig, naar best vermogen overeenkomstig de Overeenkomst, niet-beschikbaarheid van het Platform zo snel mogelijk te adresseren. 

10.5.       De Klant erkent dat het Platform mogelijks niet beschikbaar is tijdens (gepland) onderhoud uitgevoerd door Twizzit of haar hostingprovider. Twizzit en de hostingprovider kunnen naar eigen goeddunken onderhoud of updates uitvoeren (bijv. indien noodzakelijk voor veiligheidsredenen). Twizzit zal de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van gepland onderhoud op de hoogte stellen en zal de impact op de dagelijkse activiteiten van de klant zo veel als mogelijk tot een minimum trachten te beperken. Twizzit is in geen geval aansprakelijk voor kosten die de Klant maakt of lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van het Platform wegens onderhoud of een update. 

11.     Intellectuele Eigendomsrechten

11.1.          Twizzit is en blijft ten allen tijde de enige en exclusieve eigenaar of houder van alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Platform (inclusief de door de klant geconfigureerde Klantomgeving), de Diensten en Documentatie, met inbegrip van alle nieuwe versies, updates, aanpassingen, uitbreidingen, maatwerk, wijzigingen of verbeteringen van het Platform en alle afgeleide werken daarvan. Met uitzondering van de toegekende licentie onder artikel 3, verkrijgt de Klant, de Gebruikers of enige derde op geen enkele wijze enige titel, Intellectuele Eigendomsrechten of andere (eigendoms-)rechten van welke aard dan ook, in of met betrekking tot het Platform (inclusief de door de Klant geconfigureerde Klantomgeving), de Diensten en de Documentatie.

12.     Vertrouwelijkheid

12.1.         Elke Partij (de Ontvangende Partij) begrijpt dat de andere Partij (de Bekendmakende Partij) onder de Overeenkomst kennis kan nemen van of toegang kan krijgen tot Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot de activiteiten van de Bekendmakende Partij. Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij: 

a)            als vertrouwelijk behandelen en geheim houden (en de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijke karakter van de Vertrouwelijke Informatie te garanderen); 

b)           niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij (geheel of gedeeltelijk) bekend maken aan een derde (anders dan haar werknemers, medewerkers, adviseurs en/of consultants die een "need to know"-basis hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst en die gebonden zijn aan vertrouwelijkheidsverplichtingen die inhoudelijk overeenstemmen met de verplichtingen uit dit artikel 12‎‎);

c)            beschermen door het implementeren van voldoende maatregelen om de vertrouwelijkheid van alle Vertrouwelijke Informatie te handhaven; en

d)           niet kopiëren of anderszins exploiteren tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder de Overeenkomst.

12.2.        Elke Ontvangende Partij zal de Bekendmakende Partij onverwijld op de hoogte stellen indien zij kennis krijgt van een schending van de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij en in verband daarmee alle redelijke bijstand verlenen. 

12.3.       De Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij, mag door de Ontvangende Partij niet worden gebruikt voor enig ander doel dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

12.4.       De bepalingen van dit artikel 12 zijn niet van toepassing op informatie: 

a)            die wordt gepubliceerd of in het publieke domein komt, anders dan door een schending van de Overeenkomst; 

b)           waarvan aangetoond kan worden dat de informatie reeds gekend was door de Ontvangende Partij vóór de bekendmaking door de Bekendmakende Partij; 

c)            die rechtmatig is verkregen van een derde die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht; 

d)           waarvan aangetoond kan worden dat de informatie door de Ontvangende Partij is gecreëerd onafhankelijk van de openbaarmaking op grond van deze Overeenkomst; of 

e)            die openbaar moet worden gemaakt ingevolge een (gerechtelijk) overheidsbevel (op voorwaarde dat de Ontvangende Partij de Bekendmakende Partij binnen een redelijke termijn op de hoogte stelt hiervan zodat deze een beschermingsbevel of gelijkwaardig bevel aan kan vragen, tenzij dit verboden zou zijn onder toepasselijk recht).

12.5.       De verplichtingen onder dit artikel ‎‎12 treden in werking vanaf het begin van de onderhandelingen tussen Partijen en blijven van kracht tot vijf (5) jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

13.     Gegevensbescherming

13.1.        De Partijen leven alle toepasselijke Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679) (“AVG”) en alle uitvoeringswetten, met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de AVG). 

13.2.       In het bijzonder zullen de Partijen zich houden aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de tussen Partijen gesloten Verwerkersovereenkomst. 

13.3.       De Klant garandeert aan Twizzit dat zij wettelijk gerechtigd is tot het delen van alle persoonsgegevens waarover Twizzit in de uitvoering van deze Overeenkomst kan beschikken en dat de Klant een geldige rechtsgrond heeft om die persoonsgegevens te verwerken en aan Twizzit ter beschikking te stellen overeenkomstig toepasselijke recht. De Klant verplicht zich om alle betrokkenen voldoende te informeren over dergelijke verwerkingsactiviteiten door de Klant en/of Twizzit in overeenstemming met toepasselijke recht.

13.4.       Indien wijzigingen in toekomstig recht (inclusief de interpretatie daarvan) ertoe leiden dat één of beide Partijen de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving niet (langer) naleven, zullen Partijen onverwijld en ter goeder trouw alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen treffen opdat de Partijen voldoen aan hun verplichtingen onder toepasselijk recht.

13.5.       De Klant verleent Twizzit hierbij het recht om de Klantgegevens (inclusief enige persoonsgegevens daarin inbegrepen) te gebruiken voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (inclusief om het Platform en de Diensten te verbeteren en optimaliseren). 

14.     Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

14.1.        De Klant zal de Licentievergoeding (zoals bepaald in de relevante Order) jaarlijks of maandelijks vooraf betalen zoals beschreven in de relevante Order. 

14.2.       Diensten en andere gemaakte kosten worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (in de Order), maandelijks achteraf gefactureerd op een time and material basis aan Twizzit’s dan geldende tarief (zoals van tijd tot tijd meegedeeld door Twizzit).

14.3.       Betalingen onder deze Overeenkomst gebeuren door middel van bankoverschrijving (of een andere betalingswijze zoals gespecificeerd in de Order of relevante offerte). Uitgevoerde betalingen zijn definitief en niet-restitueerbaar.

14.4.       Het Platform kan toegang verschaffen tot diensten van derden die onder aanvullende licentievoorwaarden van de betreffende derde partij vallen. Gebruik van zulke diensten van derden betekent dat de Klant instemt met dergelijke aanvullende voorwaarden. De Klant erkent dat de relevante transactiekosten en andere vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van derde partij diensten en/of producten geïntegreerd binnen de Klantomgeving uiteengezet en beheerst worden door de overeenkomst die tussen de relevante derde partij dienstverlener en de Klant werd gesloten. In het bijzonder erkent de Klant dat wanneer de Klant binnen zijn Klantomgeving voorziet in bepaalde functionaliteiten die betalingen of transacties vereisen, alle transactiekosten (zoals van tijd tot tijd door de betaalprovider gewijzigd kunnen worden) van de betalingen ten laste zijn van de Klant (of diens Gebruiker indien de Klant dit zo heeft geconfigureerd) en stemt de Klant in met de algemene voorwaarden van de betaalprovider.

14.5.       Alle facturen dienen binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum betaald te worden. Elke door Twizzit opgestelde factuur wordt geacht door de Klant te zijn aanvaard indien deze niet binnen tien (10) kalenderdagen na de factuurdatum van de betwiste factuur per aangetekende brief aan Twizzit wordt betwist, waarin de reden van de betwisting wordt toegelicht.

14.6.       Indien de Klant openstaande bedragen niet binnen vijftien (15) dagen na de factuurdatum betaalt, heeft Twizzit het recht om haar eigen verplichtingen en de Klant haar rechten onder de Overeenkomst op te schorten tot ontvangst van de volledige betaling van de openstaande bedragen. 

14.7.       Over het bedrag van enige factuur dat niet binnen de vijftien (15) dagen na de factuurdatum is betaald, is van rechtswege een conventionele vertragingsrente verschuldigd gelijk aan tien procent (10%) welke wordt berekend vanaf de vervaldag tot aan de ontvangst van de volledige betaling door Twizzit. Bovendien zal de Klant alle kosten betalen die Twizzit heeft moeten maken ten gevolge van de (buiten)gerechtelijke handhaving van de betalingsverplichting moeten vergoeden.

14.8.       Alle krachtens de Overeenkomst aan Twizzit verschuldigde bedragen worden betaald zonder recht op verrekening of tegenvordering en vrij van enige aftrek of inhouding, tenzij zulks bij wet is vereist, in welk geval de Klant zich verbindt om aan Twizzit de aanvullende bedragen te betalen die nodig zijn opdat de netto bedragen die Twizzit na aftrek en inhouding ontvangt, niet lager zijn dan de betalingen zonder aftrek of inhouding.

14.9.       Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is Twizzit gerechtigd om jaarlijks na één (1) januari de toepasselijke Licentievergoedingen, prijzen en tarieven te herzien op basis van de Agoria DIGITAL index die gekoppeld is aan de referteloonkosten in de technologische industrie gepubliceerd door de werkgeversfederatie Agoria door toepassing van de volgende formule:

p = P0 * [0,2+ 0,8 * (S/S0)], waarbij:

p = de herziene prijs/vergoeding;

P0 = de initiële prijs/vergoeding zoals bepaald hierboven;

S0 = de nationale gemiddelde referteloonkosten in de digitale en technologische industrie zoals gepubliceerd door Agoria op de Contractdatum (of, indien deze index niet langer wordt gepubliceerd, de index die deze index vervangt of bij gebreke daarvan door een andere index die de stijgingen van de loonkosten (in de digitale of technologische industrie) weergeeft) (“Referteloonkost”);

S = de Referteloonkost op het moment van herziening.

14.10.     Twizzit heeft het recht om het gebruik van het Platform door Klant te controleren en te inspecteren (inclusief om na te gaan hoeveel leden aangesloten zijn en/of hoeveel Gebruikers er aangemaakt zijn op het Platform) om ervoor te zorgen dat de door de Klant te betalen Licentievergoedingen juist zijn en de Klant deze Overeenkomst naleeft. Indien uit een dergelijke inspectie of controle blijkt dat de Klant een te lage Licentievergoeding heeft betaald, zal Twizzit, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die Twizzit ter beschikking staan, het te weinig betaalde bedrag factureren en zal de Klant dit onverwijld aan Twizzit betalen.

15.     Duur en beëindiging

15.1.        De Overeenkomst vangt aan op de Contractdatum en blijft van kracht gedurende de initiële termijn (zoals bepaald in de relevante Order) (de “Initiële Termijn”). Na de Initiële Termijn wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden die gelijk zijn aan de Initiële Termijn (elk een “Verlengingstermijnen”), tenzij een Partij de andere Partij ten minste drie (3) maand voor het einde van de Initiële Termijn of de dan lopende Verlengingstermijn schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen de Overeenkomst niet te verlengen, of tenzij zij eerder wordt beëindigd overeenkomstig dit artikel 14. Tenzij anders bepaald in de Order zal elke Verlengingstermijn gelijk zijn aan de Initiële Termijn. 

15.2.       Na afloop van de periode van de gratis proefversie vervallen de Klant haar gebruiksrechten en zal de Klant een Order moeten ondertekenen voor haar voortgezet gebruik van het Platform.

15.3.       Elke Partij kan de Overeenkomst (en relevante Order) met onmiddellijke ingang beëindigen (of Twizzit kan als alternatief de Overeenkomst opschorten) zonder rechterlijke tussenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle andere rechten waarop zij krachtens toepasselijk recht of deze Overeenkomst aanspraak kan maken, door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan de andere Partij indien de andere Partij: 

a)            een wezenlijke inbreuk pleegt op enige bepaling van de Overeenkomst en, indien mogelijk,  nalaat deze inbreuk te herstellen binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van schriftelijke ingebrekestelling;

b)           het voorwerp wordt van een vrijwillig of onvrijwillig faillissement, insolventie of een soortgelijke procedure of anderszins liquideert of ophoudt zaken te doen.

15.4.       Bijkomend kan Twizzit de Overeenkomst (en relevante Orders) met onmiddellijke ingang beëindigen (of Twizzit kan als alternatief de Overeenkomst opschorten) zonder rechterlijke tussenkomst, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle andere rechten waarop zij krachtens toepasselijk recht of deze Overeenkomst aanspraak kan maken, door middel van een schriftelijke kennisgeving van beëindiging aan de Klant indien de Klant of diens Gebruikers de licentievoorwaarden schendt/schenden. 

15.5.       Indien en voor zo ver van toepassing, erkennen de Partijen dat bij beëindiging van de samenwerking tussen Twizzit en de Partner, de Klant die het Platform gebruikt via deze Partner niet langer gebruik kan maken van het Platform, tenzij de Klant een rechtstreekse Klant wordt van Twizzit door het sluiten van een nieuwe Order. De Partner zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat zulke eventuele overdracht aan Twizzit vlot verloopt en wordt geformaliseerd door het sluiten van een Order tussen de Klant en Twizzit. 

16.     Gevolgen van beëindiging

16.1.        Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden: 

a)            zal de Klant onmiddellijk alle verschuldigde bedragen waartoe de Klant zich verbonden heeft uit hoofde van deze Overeenkomst en Orders betalen aan Twizzit; 

b)           zullen alle aan de Klant verleende licenties automatisch worden beëindigd; en 

c)            behoudens voor zover vereist om te voldoen aan enige toepasselijke wettelijke of boekhoudkundige verplichting, zal de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij die in het bezit of onder de controle is van de Ontvangende Partij retourneren (of naar keuze van de Bekendmakende Partij vernietigen en de vernietiging daarvan schriftelijk bevestigen).

16.2.       De bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht, met inbegrip van de bepalingen inzake Intellectuele Eigendomsrechten, confidentialiteit, gegevensbescherming en aansprakelijkheid.

17.     Garanties

17.1.         De Klant erkent dat het Platform (met inbegrip van de door de Klant geconfigureerde Klantomgeving), APIs en de Diensten "as is" worden verstrekt. Met uitzondering van de voorgaande garantie en voor zover maximaal is toegestaan onder toepasselijk recht, geeft Twizzit geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, onder deze Overeenkomst, met inbegrip van enige garanties van juistheid of volledigheid van gegevens, geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid, of niet-inbreuk.

18.     Aansprakelijkheid       

18.1.        Voor zover toegelaten onder toepasselijke recht, ongeacht of de schade voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk of schending van een wettelijke plicht of anderszins, is Twizzit: 

a)            niet aansprakelijk voor enige indirecte, punitieve, bijzondere, gevolg- of soortgelijke schade (met inbegrip van schade wegens gederfde winst en inkomsten, verlies van zaken, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van klanten, verlies van goodwill, de kosten van het verkrijgen van vervangende goederen of diensten, en reputatieschade);

b)           haar totale aansprakelijkheid alleszins beperkt tot, per gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) en per contractjaar, het hoogst van volgende bedragen: (i) een bedrag gelijk aan vijftig procent (50 %) van de Licentievergoeding betaald of betaalbaar door de Klant onder de Overeenkomst tijdens het contractjaar waarin de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de aansprakelijkheid zich heeft voorgedaan; of (ii) het forfaitaire bedrag van EUR twee duizend vijf honderd (€ 2.500). Ten aanzien van Klanten die gebruik maken van de van de gratis proefversie zal voornoemde bedrag gelijk zijn een bedrag van EUR twee duizend (€2.000).

18.2.       Twizzit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch extra-contractueel, voor het stopzetten van een oudere release van het Platform.

19.     Overige bepalingen

19.1.        Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en omvat alle afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

19.2.       Ondeelbaarheid. Indien een bepaling van deze Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen niettemin volledig van kracht blijven. In geval een bepaling (gedeeltelijk) nietig of niet-afdwingbaar zou zijn, zal de bepaling zo veel mogelijk en zo ver toelaatbaar onder toepasselijk recht van kracht blijven. Elke Partij zal haar uiterste best doen om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijk of gelijkaardig economisch effect.

19.3.       Wijzigingen en afstand van rechten. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke overeenkomst die wordt ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van beide Partijen. Van de rechten onder deze Overeenkomst kan alleen afstand worden gedaan via een schriftelijk document dat is ondertekend door de Partij die recht heeft op de voordelen van dergelijke bepalingen. Een dergelijke verklaring van afstand of wordt niet beschouwd als of vormt geen verklaring van afstand met betrekking tot andere (soortgelijke) voorwaarden en is slechts van kracht in het specifieke geval en voor het doel waarvoor zij werd gegeven.

19.4.       Overdracht. In tegenstelling tot Twizzit mag de Klant, haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde (inclusief bij wijze van verkoop, inbreng, schenking, fusie, splitsing of enige andere overdracht ten algemene titel) zonder Twizzit haar voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming.

19.5.       Overmacht. De Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door Overmacht. In geval van Overmacht informeert de Partij die zich op de Overmacht beroept de andere Partij binnen een redelijke termijn over de aard van de overmacht en het feit dat zij zich op deze clausule wil beroepen. In geval van overmacht is de getroffen Partij verplicht de schade en gevolgen te beperken, voor zover redelijkerwijs mogelijk. 

19.6.       Kennisgeving. Met uitzondering van ingebrekestellingen en kennisgave van beëindiging, zal elke kennisgeving op grond van de Overeenkomst, in eerste instantie gedaan worden via e-mail aan e-mailadressen zoals opgenomen in de Order (of enig ander e-mailadres zoals door een van de Partijen meegedeeld). Ingebrekestellingen of kennisgevingen van beëindiging worden gedaan door persoonlijke afgifte of aangetekende brief geadresseerd aan een van beide Partijen op het adres vermeld in de Order (of enig ander adres zoals door een van de Partijen meegedeeld). Al deze kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan (i) indien persoonlijk overhandigd, op het tijdstip van de feitelijke overhandiging ervan aan de ontvangende Partij; (ii) indien verzonden per overnight koerier, op de eerstvolgende werkdag volgend op de dag waarop een dergelijke kennisgeving aan de koeriersdienst is overhandigd; of (ii) indien verzonden per aangetekende of gecertificeerde post, op de vijfde (5de) werkdag volgend op de dag waarop een dergelijke verzending heeft plaatsgevonden.

19.7.       Onafhankelijkheid. De relatie tussen Partijen is die van onafhankelijke contractanten. Niets in deze Overeenkomst brengt een arbeidsrelatie, partnerschap of joint venture tussen de Partijen tot stand. Geen van de Partijen is bevoegd om in naam van of ten behoeve van de ander te handelen, of om enige verbintenis aan te gaan. 

19.8.       Elektronische handtekening. De Klant erkent dat deze Overeenkomst (met inbegrip van eventuele wijzigingen daarvan) kan worden uitgevoerd en ondertekend via elektronische handtekeningtechnologie. In dat geval is de elektronische handtekening het juridisch bindende equivalent van een handgeschreven handtekening en zal dezelfde kracht en uitwerking hebben als de afgifte van een originele papieren kopie. Voor zover het toepasselijk recht dit toestaat, zal de Klant de betekenis van de elektronische handtekening op geen enkel moment in de toekomst ontkennen of beweren dat zijn elektronische handtekening niet juridisch bindend is.

19.9.       Publiciteit. De Klant geeft Twizzit hierbij het recht om handelsmerken, logo's of andere tekens van de Klant te gebruiken voor verwijzingen op haar website, sociale media en tijdens verkooppresentaties.

19.10.     Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Belgisch recht, zonder rekening te houden met de regels in verband met conflicteren rechtstelsels. De Partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) indien het geschil niet minnelijk kan worden opgelost. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op de Overeenkomst.


 

 

Bijlage 1 – Support Level Objectives 

1.       Incidenten en bijstand 

De hieronder vermelde response en resolution times gelden niet tijdens Belgische feestdagen en voor prioriteiten 3 – 4 bijkomend enkel tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Twizzit zal naar best vermogen en in overeenstemming met artikel ‎‎9 van de Algemene Voorwaarden Incidenten erkennen en een oplossing nastreven in overeenstemming met de response en resolution times zoals opgenomen in onderstaande tabel.

Prioriteit

Beschrijving

Response time objective

Resolution time objective

1 (Kritisch)

Een storing of Incident waardoor het Platform niet of slechts met ernstige beperkingen gebruikt kan worden.

Vier (4) uur

Acht (8) uur. 

In eerste instantie kan een workaround worden aangeboden, waarna binnen twee (2) weken een permanente oplossing wordt nagestreefd. 

2 (Hoog)

Een storing of Incident in (een deel van) het Platform met grote gevolgen op de functionaliteit(en) daarvan of dat aanzienlijke prestatievermindering veroorzaakt. Het probleem is voortdurend en treft veel gebruikers.

Acht (8) uur

Twaalf (12) uur.

 

In eerste instantie kan een workaround worden aangeboden, waarna binnen twee (2) weken een permanente oplossing wordt nagestreefd. 

3 (Medium)

Een storing of Incident in (een deel van) het Platform met beperkte invloed op de functionaliteit(en) daarvan of dat beperkte prestatievermindering veroorzaakt.

Twee (2) werkdagen

Vijf (5) werkdagen.  

In eerste instantie kan een workaround worden aangeboden, waarna binnen één (1) maand een permanente oplossing wordt nagestreefd. 

4 (Laag)

Problemen die het gebruik van het Platform niet op een significante wijze beïnvloeden en met slechts een beperkte impact op de bedrijfsvoering van de Klant.

Tien (10) werkdagen

In eerste instantie kan een workaround worden aangeboden waarna een permanente oplossing wordt nagestreefd in de volgende maintenance release.  

 

Bijlage 2 – Verwerkersovereenkomst 

 

In deze Verwerkersovereenkomst (“VO”) worden de aanvullende bepalingen, vereisten en voorwaarden uiteengezet waaronder Twizzit (in de capaciteit van Verwerker) Persoonsgegevens zal verwerken in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Klant (in de capaciteit van Verwerkingsverantwoordelijke). Deze VO bevat de clausules die op grond van artikel 28 (3) van de AVG vereist zijn voor overeenkomsten tussen verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers.

Wanneer de Klant via een Partner gebruik maakt van het Platform zal de Partner optreden in de capaciteit van Verwerker en Twizzit in de capaciteit van Subverwerker van de Partner. Deze VO is in dit geval mutatis mutandis van toepassing op de verwerkingsactiviteiten uitgevoerd door Twizzit en de Partner.

1.       Definities en Interpretatie

1.1.           In deze VO zijn de volgende definities en interpretatieregels van toepassing:

a)            “Bedrijfsdoeleinden” betekent de diensten die in de Overeenkomst beschreven worden en/of eender welk ander doeleinde dat specifiek geïdentificeerd werd in Bijlage A.

b)           “Gegevensbeschermingswetgeving” betekent elke toepasselijke Europese en Belgische wetgeving, met inbegrip van o.a. besluiten, richtlijnen en voorschriften, voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de AVG, en de toepasselijke implementatiewetgeving krachtens het Belgisch recht.

c)            “AVG” is de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

Verwerkingsverantwoordelijke, Verwerker, Gegevensbeschermingseffectbeoordeling, Betrokkene, Persoonsgegevens, Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, en verwerken/verwerking hebben dezelfde betekenis als in de AVG.

1.2.          Deze VO is onderworpen aan de bepalingen van de Overeenkomst en maakt integraal deel uit van de Overeenkomst. 

1.3.          In geval van tegenstrijdigheid of ambiguïteit tussen:

a)            een bepaling in het hoofddocument van deze VO en een bepaling in de Bijlagen, prevaleert de bepaling in het hoofddocument van deze VO; en

b)           een van de bepalingen van deze VO en de bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze VO.

2.      Soorten Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

2.1.          De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt de controle over de Persoonsgegevens en blijft verantwoordelijk voor de naleving van zijn verplichtingen krachtens de toepasselijke Gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van het verrichten van de vereiste kennisgevingen en het verkrijgen van de nodige toestemmingen, alsook voor de verwerkingsinstructies die hij aan de Verwerker geeft. De Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker op de hoogte stellen van eventuele aanvullende nationale en/of sectorspecifieke dwingende wetgeving die van toepassing is op de Verwerking door de Verwerker als gevolg van de Verwerking door de Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2.         Bijlage A beschrijft de aard en het doel van de verwerking, de bewaartermijn(en) en de categorieën van Persoonsgegevens en soorten Betrokkenen waarvoor de Verwerker gegevens mag verwerken om de Bedrijfsdoeleinden te verwezenlijken.

3.      Verplichtingen van de Verwerker

3.1.          De Verwerker zal de Persoonsgegevens slechts verwerken voor zover en op zodanige wijze als nodig is voor de Bedrijfsdoeleinden, overeenkomstig de schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerker zal de Persoonsgegevens niet verwerken voor enig ander doeleinde of op een manier die niet in overeenstemming is met deze VO of de Gegevensbeschermingswetgeving. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen indien hij van mening is dat de instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke niet in overeenstemming is met de Gegevensbeschermingswetgeving.

3.2.         De Verwerker zal alle Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en mag geen Persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke of deze VO uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze verstrekking, of zoals bij wet vereist is. Indien een wet, rechtbank, regelgevende instantie of toezichthoudende autoriteit de Verwerker verplicht Persoonsgegevens te verwerken of openbaar te maken, dient de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke eerst op de hoogte te stellen van de wettelijke of regelgevende verplichting en de Verwerkingsverantwoordelijke de gelegenheid te bieden bezwaar te maken tegen de verplichting of deze aan te vechten, tenzij de wet een dergelijke kennisgeving verbiedt.

3.3.        De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs bijstaan bij het voldoen aan de nalevingsverplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving, rekening houdend met de aard van de verwerking door de Verwerker en de informatie waarover de Verwerker beschikt, onder meer met betrekking tot de rechten van de Betrokkene, Gegevensbeschermingseffectbeoordelingen alsook de rapportage aan en het overleg met toezichthoudende autoriteiten op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving. De Verwerkeringsverantwoordelijke moet cf. artikel 13.2 alle redelijke kosten dekken die verband houden met de prestatie van de Verwerker krachtens dit artikel 63.3.

4.      Werknemers van de Verwerker

4.1.          De Verwerker zal ervoor zorgen dat alle werknemers:

a)            op de hoogte zijn van het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens en gebonden zijn aan gepaste geheimhoudingsverplichtingen en gebruiksbeperkingen ten opzichte van de Persoonsgegevens; en

b)           op de hoogte zijn van zowel de plichten van de Verwerker als hun persoonlijke plichten en verplichtingen onder de Gegevensbeschermingswetgeving en deze VO.

5.      Beveiliging

5.1.          De Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, toegang, openbaarmaking, kopiëren, wijziging, opslag, reproductie, weergave of verspreiding van Persoonsgegevens, en tegen onopzettelijk of onrechtmatig verlies, vernietiging, wijziging, openbaarmaking of beschadiging van Persoonsgegevens, zoals verder beschreven in Bijlage B. 

5.2.         De Verwerker moet dergelijke maatregelen treffen om een beveiligingsniveau te garanderen dat in verhouding staat tot het respectieve risico, waaronder in voorkomend geval:

a)            de versleuteling van persoonsgegevens;

b)           het vermogen om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen; en

c)            het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident.

5.3.        De Verwerkingsverantwoordelijke biedt voldoende garanties met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen (met inbegrip van het implementeren van de technische maatregelen die beschikbaar zijn binnen het Softwarepakket van de Klant, zoals controle en beheer over toegekende toegangsrechten en uitgevoerde exports), zodat de verwerking voldoet aan de vereisten uit de AVG en zodat de bescherming van de rechten van de betrokkenen wordt gewaarborgd. Deze maatregelen omvatten eveneens de in artikel 32 van de AVG bedoelde maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen dat is aangepast aan het risico. De Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan de Verwerker ter beschikking voor verwerking indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 

5.4.        Indien de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker verzoekt om specifieke technische en organisatorische maatregelen te implementeren, zal de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker vergoeden voor de uitvoering van die maatregelen overeenkomstig artikel 13.2 van deze VO, voor zover de Verwerker niet over gelijkwaardige maatregelen beschikt.

6.      Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

6.1.          De Verwerker moet de Verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 72 uur op de hoogte stellen indien hij kennis krijgt van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

6.2.         Wanneer de Verwerker kennis krijgt van een Inbreuk in verband met de Persoonsgegevens, moet hij zonder onnodige vertraging de Verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie bezorgen:

a)            een beschrijving van de aard ervan, met inbegrip van de categorieën en het geraamde aantal Betrokkenen en Persoonsgegevensrecords die hierdoor getroffen zijn;

b)           de waarschijnlijke gevolgen; en

c)            een beschrijving van de maatregelen die zijn genomen of worden voorgesteld om de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens aan te pakken, met inbegrip van maatregelen om de eventuele nadelige gevolgen ervan te beperken.

6.3.        Onmiddellijk na een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens, zullen de Partijen met elkaar samenwerken om de zaak te onderzoeken. De Verwerker zal voor zover commercieel redelijk samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke bij de behandeling van de aangelegenheid door de Verwerkingsverantwoordelijke, waaronder:

a)            het verlenen van medewerking aan een onderzoek;

b)           het ondernemen van redelijke en snelle stappen om de gevolgen te beperken en eventuele schade als gevolg van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens tot een minimum te beperken.

6.4.        De Verwerker zal derden niet in kennis stellen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer hij hiertoe wettelijk verplicht is. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke voor het melden van een inbreuk aan de toezichthoudende autoriteit en/of de betrokkenen.

6.5.        De Verwerkeringsverantwoordelijke moet alle redelijke kosten dekken die verband houden met de prestatie van de Verwerker krachtens dit artikel 6, overeenkomstig artikel 13.2, tenzij de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens het gevolg is van nalatigheid, opzettelijk wangedrag of schending van deze VO door de Verwerker.

7.       Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens

7.1.          De verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden binnen de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd de verwerking door subverwerkers (indien van toepassing). 

7.2.         Doorgifte van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie door de Verwerker geschiedt uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke of om te voldoen aan een specifieke eis uit hoofde van het Unierecht of het lidstatelijke recht waaraan de Verwerker is onderworpen, en vindt plaats in overeenstemming met hoofdstuk V van de AVG.

7.3.         De Verwerkingsverantwoordelijke stemt ermee in dat wanneer de Verwerker een subverwerker in dienst neemt voor het uitvoeren van specifieke verwerkingen (namens de Verwerkingsverantwoordelijke) en die verwerkingen een doorgifte van persoonsgegevens in de zin van hoofdstuk V van de AVG inhouden, de Verwerker en de subverwerker de naleving van hoofdstuk V van de AVG kunnen waarborgen door gebruik te maken van standaardcontractbepalingen die door de Commissie zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de AVG.

8.      Subverwerkers

8.1.          De Verwerker heeft de Verwerkingsverantwoordelijke haar algemene toestemming voor het aanstellen van Subverwerker op voorwaarde dat: 

a)            de Verwerkingsverantwoordelijke in de gelegenheid wordt gesteld bezwaar aan te tekenen tegen de aanwijzing van elke Subverwerker binnen veertien (14) kalenderdagen nadat de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om een dergelijke Subverwerker aan te wijzen. Dit echter met dien verstande dat de Verwerkingsverantwoordelijke alleen schriftelijk en op redelijke en met bewijsstukken gestaafde gronden bezwaar kan aantekenen tegen een dergelijke aanwijzing; 

b)           de Verwerker met de Subverwerker een schriftelijke overeenkomst sluit die inhoudelijk dezelfde voorwaarden bevat als die welke in deze VO zijn vervat; en

c)            De Subverwerkers die bij aanvang van deze VO goedgekeurd zijn, worden vermeld in Bijlage A. De Verwerker dient in Bijlage A een lijst op te nemen van alle goedgekeurde Subverwerkers, met vermelding van de naam en locatie van elke Subverwerker.

8.2.         Onverminderd artikel 13.1 blijft de Verwerker ten opzichte van de Verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk voor iedere niet-nakoming door een Subverwerker van zijn verplichtingen met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens.

9.      Klachten, verzoeken van Betrokkenen en rechten van derden

9.1.          De Verwerker dient de passende technische en organisatorische maatregelen te treffen die schriftelijk afgesproken werden tussen de Partijen en zal onverwijld en naar best vermogen de informatie verstrekken aan de Verwerkingsverantwoordelijke die de Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs kan verlangen, om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen te voldoen aan:

a)            de rechten van Betrokkenen op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van het recht op toegang, het recht om persoonsgegevens te rectificeren en te wissen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken; en

b)           informatie- of beoordelingskennisgevingen die door een toezichthoudende autoriteit aan de Verwerker zijn betekend op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving.

9.2.         De Verwerker dient de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte te stellen indien hij een klacht, kennisgeving of mededeling ontvangt die direct of indirect betrekking heeft op de verwerking van de Persoonsgegevens of op de naleving door een van de Partijen van de Gegevensbeschermingswetgeving.

9.3.        De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen indien hij een verzoek ontvangt van een Betrokkene om toegang tot zijn Persoonsgegevens of om uitoefening van een van de rechten die hij op grond van de Gegevensbeschermingswetgeving heeft.

9.4.        De Verwerker moet redelijkerwijs zijn medewerking verlenen en de Verwerkingsverantwoordelijke bijstaan bij het reageren op klachten, kennisgevingen, mededelingen of verzoeken van Betrokkenen.

9.5.        De Verwerker mag de Persoonsgegevens niet bekendmaken aan een Betrokkene of aan een derde, anders dan op verzoek of instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals bepaald in deze VO of vereist bij wet.

10.     Looptijd en beëindiging

10.1.        Deze VO zal volledig van kracht blijven zolang:

a)            de Overeenkomst van kracht blijft; of

b)           de Verwerker Persoonsgegevens in verband met de Overeenkomst in zijn bezit of onder zijn controle houdt (“Looptijd”).

10.2.       Elke bepaling van deze VO die uitdrukkelijk of stilzwijgend van kracht moet worden of blijven bij of na beëindiging van de Overeenkomst (met inbegrip van o.a. artikel 13.1), zal onverminderd van kracht blijven.

11.     Teruggave en vernietiging van gegevens

11.1.          Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, of bij het verstrijken van de looptijd daarvan, moet de Verwerker alle of een deel van de Persoonsgegevens die verband houden met deze VO en die zich in zijn bezit of onder zijn beheer bevinden, veilig wissen of vernietigen, of, indien de Verwerkingsverantwoordelijke hierom schriftelijk verzoekt, deze teruggeven en niet bewaren, tenzij een wet, voorschrift of overheids- of regelgevende instantie de Verwerker verplicht documenten of materialen te bewaren die de Verwerker anders zou moeten terugbezorgen of vernietigen.

12.     Controle 

12.1.         De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke naar best vermogen alle informatie ter beschikking stellen die redelijkerwijs nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit hoofde van deze VO en de Gegevensbeschermingswetgeving worden nageleefd en zal de Verwerkingsverantwoordelijke en diens gemachtigde controleurs toestaan controles uit te voeren met betrekking tot de naleving door de Verwerker van zijn verplichtingen uit hoofde van deze VO en de Gegevensbeschermingswetgeving.  

12.2.        Een dergelijke controle mag niet vaker dan [eenmaal per contractjaar] plaatsvinden, geschiedt uitsluitend op kosten van de Verwerkingsverantwoordelijke en wordt slechts uitgevoerd indien de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker [ten minste dertig (30) kalenderdagen] van tevoren schriftelijk in kennis heeft gesteld van zijn voornemen om een controle uit te voeren. De controle moet plaatsvinden tijdens de normale kantooruren en mag de zakelijke activiteiten van de Verwerker niet op onredelijke wijze hinderen. De audit zal zodanig worden uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van de Verwerker zo min mogelijk wordt verstoord.

12.3.       De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door de Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en zullen naar aanleiding daarvan, voor zover dat redelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst al dan niet leiden tot een doorvoering van aanpassingen door één van die Partijen of door de Partijen gezamenlijk. De Verwerker heeft de mogelijkheid om de uitvoering van de desbetreffende instructie op te schorten tot de Verwerkingsverantwoordelijke zijn instructie bevestigt, wijzigt of intrekt, of de Overeenkomst of samenwerking te beëindigen, wanneer die Partij, na overleg, volhardt in de inbreuk of een onwettelijke instructie. 

12.4.       Bij de uitvoering van een dergelijke audit moet rekening worden gehouden met de vertrouwelijkheidsverplichtingen van de Partijen ten aanzien van derden. Zowel de Partijen als hun auditeurs dienen de in het kader van een audit verzamelde informatie geheim te houden en uitsluitend te gebruiken om na te gaan of de andere Partij deze bepalingen en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming naleeft.

12.5.       De Verwerkingsverantwoordelijke vergoedt de Verwerker overeenkomstig artikel 13.2 van de bepalingen voor de diensten die hij verleent in verband met deze bepaling. Tevens worden de kosten voor de inzet van de compliance officers en aangestelde auditeurs van de Verwerker gedurende de audit gedragen door de Verwerkingsverantwoordelijke. 

13.     Slotbepalingen

13.1.        Voor zover toegestaan onder het toepasselijk recht, zijn alle beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid in de Overeenkomst van toepassing op deze VO.

13.2.       De in het kader van deze VO uit te voeren diensten die de Verwerker aan de Verwerkingsverantwoordelijke mag aanrekenen, worden in rekening gebracht op basis van de gewerkte uren en de dan geldende standaarduurtarieven van de Verwerker. De Verwerker zal deze bedragen maandelijks factureren. Betalingen door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker voor de diensten onder deze VO vinden plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst.

13.3.       Indien op enig moment gedurende de Looptijd wordt vastgesteld dat een van de bepalingen van deze VO ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of is geworden, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de VO hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast. De Partijen zullen te goeder trouw onderhandelen om een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een geldige, wettige en afdwingbare bepaling waarvan het effect dat van de ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13.4.       Deze VO wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die van toepassing zijn op de Overeenkomst. Dezelfde rechtbank als vermeld in de Overeenkomst is als enige bevoegd om zich uit te spreken over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze VO.  

 

Bijlagen: 

- Bijlage A           Beschrijving van verwerking en contactgegevens

- Bijlage B           Technische en organisatorische maatregelen

                 


 

 

Annex A   Beschrijving van verwerking en contactgegevens

1.       Doeleinde van de Verwerking 

-             Bedrijfsdoeleinden (inclusief alle doeleinden die noodzakelijk zijn om de goede werking en gebruik van het Platform te waarborgen en de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst jegens de Verwerkingsverantwoordelijke na te komen (zoals het verlenen van de bijhorende diensten en het continue verbeteren van het Platform en de Diensten en het gebruiksgenot daarvan te optimaliseren))

-             Uitvoering van iedere bijkomende schriftelijke instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke

De exacte doeleinden waarvoor persoonsgegevens kunnen worden verwerkt hangt af van het gebruik van het Platform en in het bijzonder van:

-             de configuratie van de Klantomgeving door de Klant (of diens aangestelde Beheerders) op basis van de bouwstenen, modules, functionaliteiten en features die beschikbaar zijn binnen het door de Klant gelicentieerde Softwarepakket; en 

-             het gebruik van en deelname van de geautoriseerde Gebruikers aan de interactieve functies die beschikbaar zijn binnen de Klant haar Klantomgeving. 

2.      Aard van de Verwerking


 
 • verzameling
 • registratie
 • organisatie
 • structurering
 • opslag
 • aanpassing of wijziging
 • verwijdering
 • - raadpleging
 •  gebruik
 • openbaarmaking door middel van doorgifte, verspreiding of andere vormen van terbeschikkingstelling 
 • beperking, uitwissing of vernietiging van gegevens (al dan niet via geautomatiseerde weg).

 

3.      Categorieën van Betrokkenen


 
 • Werknemers, personeel en/of adviseurs van de Verwerker
 • Klanten van de Verwerker
 • Gebruikers van het Platform

 

 • Elke andere persoon, ongeacht zijn/haar hoedanigheid of relatie met de Verwerker, wiens persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke aan de Verwerker ter beschikking worden gesteld

 

4.      Categorieën van Persoonsgegevens


 
 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, enz.) 
 • Technische gegevens (IP-adres, MAC-adres, cookies, enz.) 
 • Financiële en betaalgegevens (bankrekeningnummers, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, visa, enz.) 
 • Familie (burgerlijke staat, samenwoning, naam van echtgeno(o)t(e)/partner, kinderen, ouders, enz.) 
 • Lidmaatschap gegevens (beroepsmatige en niet-beroepsmatige lidmaatschappen, clubs, groepen, verenigingen, enz.)
 • Account en inloggegevens (gebruikersnaam, accountinstellingen, wachtwoord, enz.)
 • Huisvestingskenmerken (adres, enz.)
 • Foto's of video’s 
 • Gebruikersgegevens (enige andere (categorieën van) persoonsgegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke of zijn/haar geautoriseerde Gebruikers op het Platform worden  geüpload, geplaatst, ter beschikking worden gesteld, meegedeeld, of gegenereerd worden door of het resultaat zijn van het gebruik van het Platform of de uitvoering van de Overeenkomst (bv. door gebruik te maken van de interactieve functionaliteiten op het Platform, enz.)

 

5.      Bewaartermijn

 • Gedurende de Looptijd 
 • Persoonsgegevens worden in ieder geval uiterlijk zes maanden na opzeg of beëindiging van de Overeenkomst verwijderd, tenzij een specifieke bewaartermijn van toepassing is zoals uiteengezet in Twizzit haar privacy policy. Nadien is het mogelijk dat deze persoonsgegevens tijdelijk terug te vinden zijn in back-ups (overeenkomstig de Verwerker haar back-up cycle) 

Voor meer details over de bewaartermijnen verwijzen we naar Twizzit haar privacy policy beschikbaar via: https://twizzit.com/v2/knowledgebase/conditions-generales/privacy-policy/privacy-policy

6.      Rechtsgrond van de verwerking (in hoofde van de Klant waarvoor Twizzit wordt ingeschakeld als Verwerker)

 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Toestemming 
 • Wettelijke verplichting
 • Behartiging gerechtvaardigde belangen 

7.       Contactgegevens van de persoon binnen Twizzit die verantwoordelijk is voor de naleving van de gegevensbescherming

Functie

Functionaris voor gegevensbescherming

E-mail

dpo@twizzit.be

8.      Lijst van Subverwerkers

Naam van de onderneming

Plaats van verwerking

Aard van de subverwerking 

(beschrijving van diensten)

DeltaBlue NV

Kempische Steenweg 305/203

3500 Hasselt, BE

Hosting en beheer Platform.

  

 

Microsoft

Ierland

Office 365 wordt afgenomen ten behoeve van interne en externe communicatie. 

Google

Google Cloud EMEA Ltd
 70 Sir John Rogerson's Quay,

D02 R296,

Dublin 2,Dublin

Weergeven van adressen op een kaart, met behulp van de google maps API. 

Slack Technologies Limited

Slack Technologies Limited

3rd & 4th FL, No1, Central Park (Block G), Leopardstown, Dublin 18, Ireland

Interne communicatie tussen Twizzit medewerkers.

  

 

 

 


 

 

Annex B    Technische en organisatorische maatregelen

 

-             Elke Klant zijn/haar Klantomgeving wordt beheerd in een afzonderlijke, afgeschermde omgeving binnen de Twizzit applicatie waardoor de Klant haar Klantomgeving wordt afgeschermd van andere klantomgevingen; 

-             Het Platform wordt gehost in veilige datacentra (op een virtual private cloud environment) die beheerd wordt door Twizzit haar hosting provider;

-             Waar vereist, worden gegevens binnen het Platform beschermd door versleuteling (tijdens transmissie) en encryptie.  Dit gebeurt o.a. voor wachtwoorden en direct links die toegang verschaffen tot (delen van) het Platform die niet voor alle Gebruikers/Twizzit medewerkers zichtbaar mogen zijn;

-             Ten aanzien van haar eigen medewerkers hanteert Twizzit een two-factor authentication systeem . Twizzit verzoekt haar medewerkers om regelmatig hun wachtwoord te wijzigen;

-             Twizzit implementeert passende maatregelen die geschikt zijn om te voorkomen dat onbevoegden zich (fysieke) toegang verschaffen tot persoonsgegevens. Zo zijn de kantoren en opslagruimten van Twizzit waarin persoonsgegevens worden bewaard afgesloten; alleen personeel heeft toegang tot Twizzit haar kantoorruimten. Twizzit voert een clean desk policy;

-             Twizzit verzoekt haar personeel om regelmatig hun laptops bij te werken, beveiligingspatches uit te voeren (o.a. door regelmatig antivirusprogramma's, browsers en andere software bij te werken); 

-             Twizzit verschaft haar medewerkers enkel toegang tot persoonsgegevens indien zij een “need-to-know” basis hebben en dit enkel voor zo ver dit noodzakelijk is voor hun takenpakket;

-             Twizzit neemt regelmatig back-ups van haar systemen om noodherstel te vergemakkelijken in geval van onvoorziene incidenten. Om verwarring te vermijden, de Klant blijft verantwoordelijk voor het maken van back-ups van gegevens die (nog) niet zijn opgeslagen in het Platform of voor andere doeleinden dan noodherstel of onvoorziene incidenten, zoals het rechtzetten van foutieve gegevensinput door de Klant of diens Gebruikers; 

-             Twizzit houdt overeenkomstig het beginsel van accountability en om de accuraatheid van persoonsgegevens te garanderen, waar gepast, een beperkte interne log bij van de aanpassingen van de persoonsgegevens die worden uitgevoerd in het Platform door haar eigen medewerkers en/of de Beheerders. Zo wordt er, waar gepast, bij een record bijgehouden door wie en wanneer de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden. Hiervan wordt telkens enkel de laatste aanpassing gelogd.   

-             Tot slot worden alle technische maatregelen genomen zoals beschikbaar binnen het door de Klant gelicentieerde Softwarepakket en zoals door de Klant (of diens Beheerders) worden geconfigureerd en geïmplementeerd.

Twizzit doet er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen op alle niveaus: technisch, fysiek en organisatorisch. Onze organisatorische maatregelen en beveiligingspraktijken worden continu herzien en bijgewerkt. Om gelijke tred te houden met evoluerende beveiligingsnormen, erkent de Klant dat de hierin beschreven maatregelen van tijd tot tijd bijgewerkt worden (naar eigen goeddunken van Twizzit). Op verzoek zal Twizzit elke bijgewerkte versie van deze Annex B verstrekken.

Ondanks de hierboven beschreven maatregelen erkennen Partijen hierbij dat er altijd risico's zijn verbonden aan het verzenden van persoonsgegevens via internet en dat de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens nooit volledig kan worden gegarandeerd, noch kan worden gegarandeerd dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn die maatregelen te omzeilen of de door Twizzit verwerkte persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.

Was this helpful?
Volgende: Cookie Policy
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
Privacy Policy
Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Cookie Policy
Cookie Policy
Archief
Algemene voorwaarden (gearchiveerd)