Algemene voorwaarden (gearchiveerd)

Door in te schrijven op Twizzit diensten of elke dienst van De Vos Systems, gaat u akkoord met de Gebruikersvoorwaarden, de Algemene voorwaarden, de Privacy Policy en het Addendum inzake gegevensverwerking die van toepassing zijn. Ze vormen samen de Twizzit voorwaarden. Elke nieuwe functionaliteit die wordt toegevoegd aan de Twizzit diensten zijn eveneens onderhevig aan deze Twizzit Voorwaarden. U kunt deze altijd hier nalezen. Twizzit behoudt het recht om ten allen tijde aanpassingen en veranderingen te maken aan de Twizzit Voorwaarden. We adviseren u om af en toe deze pagina te bezoeken om te bekijken op welke manier de veranderingen invloed kunnen hebben op uw gebruik. Aanpassingen aan de algemene voorwaarden worden steeds gecommuniceerd via het Twizzit platform. U dient de Twizzit Voorwaarden goed te keuren en te accepteren alvorens u gebruik kunt maken van Twizzit.  

   

GEBRUIKSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Club account

 1. Om een club account aan te maken dient u als Club Administrator 18 jaar of ouder te zijn.
 2. U bent als Club Administrator gebonden tot het opgeven en invullen van jouw volledige en officiële naam, adres, e-mailadres en andere informatie die nodig is om de account aan te maken.
 3. U erkent dat Twizzit het e-mailadres van de club account en van elke club administrator als de primaire methode voor communicatie zal gebruiken.
 4. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord. Twizzit kan niet en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van het niet beveiligen van uw account en wachtwoord.
 5. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten en inhoud zoals data, persoonsgegevens, afbeeldingen, foto’s, video’s en links die worden ingeladen onder uw Twizzit Club account. U mag geen wormen of virussen of code van eender welke destructieve en schadelijke aard verzenden.
 6. Een inbreuk op of schending van één van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Twizzit zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van de Twizzit diensten.

ARTIKEL 2: Uw Club Account activeren

 1. U bent als Club Administrator de verantwoordelijke persoon voor de toepassing van de Twizzit Voorwaarden op uw Club Account .
 2. Als u zich aanmeldt voor Twizzit diensten namens uw werkgever of vereniging, zal uw werkgever of vzw eigenaar zijn van uw Club Account. Als u zich aanmeldt voor de Twizzit diensten namens uw werkgever of vzw, dan vertegenwoordigt u en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om uw werkgever of vzw te binden aan de Twizzit Voorwaarden.

ARTIKEL 3: Algemene gebruikers voorwaarden

 1. Technische support is alleen beschikbaar via de ingebouwde support module van Twizzit en kan enkel door de Club administrator worden aangevraagd. Elke club kan tot 6 Club Administrators aanwijzen via de Instellingen van Twizzit.
 2. U mag de Twizzit diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u de Twizzit diensten gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de Belgische wet.
 3. U stemt in om de Twizzit diensten niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren, alsook een onderdeel, het gebruik en de toegang tot de Twizzit diensten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Twizzit.
 4. U zult geen zoekmachine of andere pay per click trefwoorden (zoals Google AdWords) aanschaffen, of domeinnamen aanschaffen die Twizzit gebruikt of eender welke andere Twizzit handelsmerken en / of variaties.
 5. Voor vragen over de gebruikersvoorwaarden kunt u terecht opinfo@twizzit.com
 6. U begrijpt dat de club inhoud ongecodeerd kan worden overgedragen en dat deze (a) overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en (b) dat dit aanpassingen aan de technische vereisten van netwerken en apparatuur kan omvatten.
 7. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Twizzit diensten, met inbegrip van informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen door Twizzit, wordt beheerst door haar Privacy Policy.

ARTIKEL 4: Twizzit rechten

 1. Wij behouden ons het recht om de dienst op elk moment te veranderen of stop te zetten, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving.
 2. Wij behouden het recht om diensten te weigeren aan eender wie, om welke reden dan ook, op eender welk moment.
 3. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om, club inhoud en accounts te verwijderen waarvan wij inschatten dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend zijn of in strijd met het intellectuele eigendom van een partij of met deze Twizzit Voorwaarden.
 4. Mondelinge of schriftelijk misbruik van welke aard dan ook (met inbegrip van bedreigingen van misbruik of vergelding) van eender welke Twizzit klant, gebruiker, werknemer of lid zal resulteren in een onmiddellijke stopzetting van de account.
 5. Twizzit zal de club inhoud die wordt ingevoerd in de Twizzit diensten niet vooraf screenen en heeft het recht om, naar eigen goeddunken, club inhoud te verwijderen of te weigeren (zoals beschreven in punt 3 van dit artikel)
 6. In geval van een geschil over de Club account eigendom behouden wij ons het recht om identificatie documenten op te vragen om het eigendom van de account te bepalen of te bevestigen. Deze documentatie kan, maar is niet beperkt tot, een gescande kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto .
 7. Twizzit behoudt zich het recht om een account eigendom over te dragen aan de rechtmatige eigenaar. Als we niet in staat zijn aan de rechtmatige eigenaar van het account te bepalen, behoudt Twizzit het recht om een account tijdelijk uit te schakelen tot op het moment dat de rechtmatige eigenaar werd aangewezen.

ARTIKEL 5: Club Website

 1. U kunt gebruik maken van een Twizzit club website door een template te kiezen in de website lay-out module . Als u een template kiest, hebt u de licentie om deze te gebruiken voor slechts één Club account. Het is niet toegestaan om deze template over te dragen, te kopiëren of te verkopen aan iemand anders, op Twizzit of elders. Meerdere club accounts vereisen meerdere template keuzes en elke template keuze is onderworpen aan de vergoeding die daarop van toepassing is. Twizzit geeft geen garantie dat een bepaalde template beschikbaar zal zijn.
 2. U kunt de template aanpassen zodat deze voldoet aan uw club vereisten. Twizzit kan een voettekst of referentie die verwijst naar Twizzit ten allen tijden toevoegen of wijzigen. Twizzit kan op elke ogenblik en naar eigen goeddunken de template wijzigen als deze inhoud bevat die onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen, of laakbaar is, of die in strijd is met de intellectuele eigendom van een persoon, zelfs als u de template in die vorm heeft ontvangen bij het eerste gebruik. Twizzit kan de template ook wijzigen om te voldoen aan de vereiste met betrekking tot technische veranderingen en updates.
 3. De intellectuele eigendomsrechten van de template blijven eigendom van Twizzit. Als u de door uw aankoop van een template toegekende rechten overschrijdt, kan Twizzit juridische stappen tegen u ondernemen, of administratieve stappen tegen u ondernemen zoals het afsluiten of wijzigen van uw club account.
 4. Technische ondersteuning voor een template kan worden gevraagd via de support module die beschikbaar is in het Twizzit platform.
 5. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, en niet van Twizzit, om ervoor te zorgen dat de installatie van een nieuwe template de reeds bestaande informatie niet overschrijdt of beschadigd.

ARTIKEL 6: Optionele modules

 1. Twizzit kan u toegang geven tot tools van derden waar Twizzit noch controle, noch invloed op kan uitvoeren.
 2. U erkent en aanvaardt dat Twizzit toegang biedt tot dergelijke instrumenten -zoals deze zijn- zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Twizzit zal geen enkele aansprakelijkheid hebben voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de optionele tool van derden.
 3. Elk gebruik door u van optionele tools of modules aangeboden via de site is geheel op eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en de voorwaarden hebt goedgekeurd waaronder deze functionaliteiten of modules worden verstrekt door de desbetreffende derde partij (en).
 4. Twizzit raadt u aan om advies aan te vragen over het gebruik van deze tool, functionaliteit, module bij de desbetreffende derde partij.

     

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Voor de volgende begrippen gelden in deze algemene voorwaarden de volgende definities: “De Klant”: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Leverancier een Twizzit Overeenkomst afsloot. Dit kan de club zijn of de natuurlijke persoon die de Club account heeft aangemaakt en Club Administrator is binnen Twizzit. “Twizzit toepassing”: de programmatuur voor het Twizzit Netwerk voor Ledenadministratie voor de Klant; “Twizzit Dienst(en)”: het geheel van de door de Leverancier te verlenen diensten zoals omschreven in de Twizzit Overeenkomst; “Twizzit Overeenkomst”: de Twizzit Overeenkomst ontstaat op het moment dat de Twizzit klant de Twizzit dienst aanschaft via de daarvoor voorziene ruimte in de Twizzit applicatie. De Twizzit Voorwaarden maken integraal deel uit van deze Twizzit Overeenkomst. ; “Twizzit Voorwaarden”: deze Twizzit voorwaarden, die bestaan uit de Privacy Policy, de gebruikersvoorwaarden en Algemene Voorwaarden en die aan de kandidaat-klant worden voorgelegd alvorens de bestelling te plaatsen en die na het plaatsen van de bestelling en de aanvaarding van deze bestelling door de Leverancier, integraal deel uitmaken van de overeenkomst; “Gebruiker”: de Klant en/of een Medewerker van de Klant. Elk contact dat bestaat in de module Zoeken (ledenbeheer) en werd ingevoerd door de Klant en/of medewerker van de klant. “Leverancier”: De Vos Systems BVBA; “Loginprocedure”: de door de Leverancier voorgeschreven procedure die de Klant dient te volgen teneinde toegang te verkrijgen tot de Webapplicatie; De Loginprocedure wordt samen met de Logingegevens op het moment dat er het gebruiksrecht ontstaat aan de Klant tegen ontvangstbewijs overhandigd; “Logingegevens”: een uitsluitend voor Gebruiker bestemde code, bestaande uit een gebruikersnaam en een wachtwoord, waarmee toegang kan worden verkregen tot de Webapplicatie; “Medewerker”: een werknemer van De Klant of Leverancier, dan wel een persoon die gemachtigd is werkzaamheden te verrichten ten behoeve van en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant of de Leverancier; “Onvolkomenheid”: alle tekortkomingen van de Webapplicatie die het functioneren daarvan in de weg staan. Het ontbreken van functionaliteit in een nieuwe versie van de Webapplicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd; “Systeemeisen”: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van De Klant voor het deugdelijk gebruik kunnen maken van de Twizzit Diensten; De systeemvereisten zijn voor elke klant dezelfde en omvatten:

 • Beschikken over een internetverbinding;
 • Beschikken over één van de volgende browsers, door Javascript ondersteund: google Chrome 65 of hoger, Internet Explorer 11 of hoger, Edge 17 of hoger, Safari 11 of hoger, FireFox 60 of hoger;
 • Beschikken over een Operating System dat door de browser ondersteund wordt

Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie betreffende De Klant of de Leverancier, daaronder onder andere begrepen (a) informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is, (c) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter als bekend moet worden verondersteld “Webapplicatie”: de Twizzit toepassing, waartoe de Leverancier aan De Klant toegang verleent voor gebruik conform de Twizzit Overeenkomst; “Werkdagen”: vanaf maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële vrije dagen in België;

ARTIKEL 2: AANBIEDING EN OVEREENKOMST

 1. Deze Twizzit Algemene Voorwaarden zijn, voor zover mogelijk, van toepassing op alle onderhandelingen, bestellingen, prijsoffertes en de Twizzit Overeenkomst, alsmede op alle andere overeenkomsten tussen de (toekomstige) Klant en de Leverancier en die betrekking hebben op Twizzit Diensten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande voorstellen en overeenkomsten.
 2. De Leverancier is gerechtigd de Twizzit Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien de Klant binnen vijftien dagen na ontvangst van de kennisgeving door de Leverancier van de gewijzigde algemene voorwaarden, hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen en de gewijzigde algemene voorwaarden;
 3. Zolang niet aanvaard door de Klant, zijn alle voorstellen of prijsoffertes met betrekking tot de Twizzit Diensten vrijblijvend en herroepbaar door de Leverancier.

ARTIKEL 3: GEBRUIKERSRECHT

 1. De Leverancier verleent de Klant hierbij het niet-exclusieve recht om de Webapplicatie te gebruiken ten behoeve van EIGEN administratie en communicatie van de Klant voor een periode van 5 jaar / 3 jaar / 2 jaar / 1 jaar.
 2. Het gebruiksrecht vangt aan op het moment dat de Club account is geactiveerd in Twizzit.
 3. De Klant zal de Webapplicatie slechts gebruiken conform deze Twizzit Algemene Voorwaarden en de filosofie en politiek van Twizzit.
 4. De Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Webapplicatie. De Leverancier zal de Klant tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Webapplicatie, een en ander naar oordeel van Leverancier.

ARTIKEL 4: REIKWIJDTE VAN HET GEBRUIKERSRECHT

 1. De Klant mag niet toestaan dat de Webapplicatie wordt gebruikt ten behoeve van of door enige andere (rechts-)persoon dan de Klant.
 2. Het is de Klant niet toegestaan rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Algemene Voorwaarden over te dragen aan derde.
 3. Indien de Klant te weten komt dat derden de Webapplicatie onrechtmatig zouden gebruiken, dient hij hiervan onmiddellijk de Leverancier schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Het is de Leverancier toegestaan controle uit te oefenen op eventueel misbruik van deze software en bij vaststelling ervan het gebruiksrecht onmiddellijk en zonder enige tegenprestatie op te schorten, te schrappen of de toegang tot de Twizzit diensten te ontzeggen. Dit onverminderd het recht van de Leverancier om zijn rechten voor een rechtbank wegens inbreuk op de Softwarewetgeving af te dwingen met inbegrip van een vordering in schadevergoeding.

ARTIKEL 5: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Twizzit Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode 5jaar / 3 jaar / 2 jaar / 1 jaar tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1. wordt de Twizzit Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode tenzij de Klant of de Leverancier ten minste drie (3) maanden voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk opzegt.
 3. De Twizzit Overeenkomst heeft een intuïti personae karakter en de Leverancier heeft het recht de Twizzit Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het moment dat de Klant niet meer in staat is om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan wel op het moment dat de Leverancier uit de omstandigheden moet afleiden dat de Klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, of op het moment dat de Klant zijn activiteiten staakt, ontbonden wordt of failliet wordt verklaard en/of de controle van de Klant door overdracht meerderheid van de aandelen of deelbewijzen, wijzigt.
 4. In dergelijk geval en in de gevallen waarin de Klant niet voldoet aan de hem opgelegde verplichtingen (cfr. supra), is het Twizzit toegestaan om aan de Klant de toegang tot de Twizzit applicatie te blokkeren.
 5. De Twizzit Overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden verbroken indien de een partij, na een aangetekende omstandige ingebrekestelling, nalaat zijn verplichtingen uit de Twizzit Overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.
 6. Bij beëindiging van de Twizzit Overeenkomst zal de Klant terstond het gebruik van de Webapplicatie staken en gestaakt houden. De Leverancier zal bij beëindiging van de Twizzit Overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen van welke aard ook aan de Klant betalen.
 7. Indien u de Twizzit Overeenkomst opzegt in het midden van uw lopende contractperiode, zal er een laatste factuur verstuurd worden via e-mail. Van zodra deze factuur is betaald zullen er geen nieuwe facturen worden verstuurd en wordt uw Club account geschorst.
 8. De leverancier heeft het recht om de Algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 6: PRIJS EN BETALING

 1. Alle door de Leverancier gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Klant komen.
 2. De Leverancier is gerechtigd om jaarlijks een prijsverhoging toe te passen op de vergoeding als genoemd in artikel 7. De prijsverhoging is gekoppeld aan de gezondheidsindex. Eventuele prijswijzigingen worden 1 maand voorafgaand aan de inwerkingtreding medegedeeld via e-mail of op enige andere wijze.
 3. Bij prijsstijgingen buiten of boven het in artikel 6.2. verwoorde principe kan de Klant de Twizzit Overeenkomst, in afwijking van het bepaalde in artikel 5.2, schriftelijk aangetekend opzeggen binnen de 30 dagen na kennisgeving van de prijswijziging.
 4. Indien de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving van de prijswijziging hiertegen uitdrukkelijk en schriftelijk geen bezwaar maakt, wordt de Klant geacht de prijsverhoging te hebben aanvaard en zal hij door de gewijzigde (verhoogde) prijs gebonden zijn.
 5. Betaling van de vergoeding geschiedt uitsluitend door middel van overschrijving.
 6. Facturatie en betaling vindt jaarlijks plaats en de facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. De eerste betaling gebeurt op datum dat het gebruiksrecht ontstaat voor de daaropvolgende 12 maanden door middel van een voorschotfactuur. Bij afloop van het eerste contractjaar ontvangt de klant een aanvullende factuur gebaseerd op een hercalculatie van het maximumaantal unieke leden tijdens de afgelopen 12 maanden. Jaarlijks ontvangt de Klant een factuur op basis van het maximum aantal unieke leden van de afgelopen 12 maanden.
 7. Bij het uitblijven van betaling binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % verschuldigd op alle vervallen maar nog niet betaalde bedragen.
 8. Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen, niet, onvolledig of laattijdig nakomt, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de op dat ogenblik geldende referte-interest (Wet van 2 augustus 2002) tot op de dag van de volledige betaling, vermeerderd met een schadebeding van 15 % van het openstaand saldo.
 9. De Klant dient de Leverancier tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die de Leverancier heeft moeten maken, waaronder onder andere (maar niet beperkt tot) de honoraria en kosten van advocaten en technische raadslieden, tengevolge van een contractuele inbreuk door de Klant.
 10. De Leverancier heeft het recht de uitvoering van de Twizzit Overeenkomst op te schorten in geval van niet-betaling van vervallen facturen.

ARTIKEL 7: VERGOEDING

 1. De Klant is uit hoofde van de Twizzit Overeenkomst aan de Leverancier een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt vermeld op de Twizzit website en bij het aanschafmoment van Twizzit en is eveneens terug te vinden in de Twizzit applicatie. De Twizzit Overeenkomst blijft geldig tot op het ogenblik van de prijsaanpassing conform artikel 6.2. Deze vergoeding wordt per Klant vastgelegd in de Twizzit Overeenkomst . Deze vergoeding omvat een jaarlijkse vergoeding voor het gebruikersrecht, het onderhoud en de support die wordt aangerekend overeenkomstig de tarieven die deel uitmaken van de Twizzit Overeenkomst en waarover een afzonderlijk akkoord is bereikt met de Klant.
 2. De vergoeding is verschuldigd ongeacht of de Klant gebruik maakt van de Twizzit Diensten
 3. De Klant ontvangt de jaarlijkse factuur in dezelfde maand waarin de contractdatum werd afgesloten. De jaarlijkse factuur wordt opgemaakt op basis van het maximumaantal unieke leden van de afgelopen 12 maanden.Een gedetailleerd overzicht van de aangerekende leden is terug te vinden in de Twizzit applicatie.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE LEVERANCIER

 1. U mag de Twizzit dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u de dienst gebruiken in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten), evenals de België wet.
 2. De Leverancier staat ervoor in dat de service provider wekelijks een back-up maakt van de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd.
 3. De Leverancier staat ervoor in dat de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet- Gebruikers.
 4. Behoudens het bepaalde in artikel 12.5 onthoudt de Leverancier zich van het inzien van de gegevens die de Klant middels de Webapplicatie bij de Leverancier heeft geplaatst, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij de Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 5. De Leverancier zorgt er tevens voor dat de Klant beschikt over ruimte op de server, voldoende om alle gegevens te kunnen bewaren bij normaal gebruik van de Webapplicatie, met een maximum van 2,5Gb (gigabyte).

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN EN MEDEWERKING VAN DE KLANT

 1. De Klant dient een wijziging in haar adresgegevens onverwijld schriftelijk of via e-mail of in de daarvoor voorziene module “Admin Instellingen” in de Webapplicatie aan de Leverancier mede te delen.
 2. De Klant is verplicht de gebruiksregels van artikel 11 in acht te nemen.
 3. De Klant draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de Twizzit Diensten.
 4. De Klant staat ervoor in dat de door hem ten behoeve van de Twizzit Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. De Klant is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur, software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door eigen gebruikers of door derden.
 5. De Klant zal de Leverancier alle informatie en medewerking, waaronder mede begrepen het doorgeven aan Leverancier van correcte en actuele adres- en facturatie gegevens, verschaffen die de Leverancier nodig heeft voor de instandhouding van de Twizzit Diensten.

ARTIKEL 10: GEGEVENS

 1. De gegevens die de Klant middels de Webapplicatie heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van een door de Leverancier ingeschakelde derde staat.
 2. De Klant blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ingevoerde gegevens.
 3. De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg)schade, gederfde winsten of sportieve schade van de Klant.

ARTIKEL 11: GEBRUIKERSREGELS

 1. De Klant zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (de Klanten van) de Leverancier bij het gebruik van de Twizzit Diensten, een en ander naar het oordeel van de Leverancier. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (de Klant en van) de Leverancier.
 2. Het is de Klant niet toegestaan de Twizzit Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of de Twizzit Algemene Voorwaarden.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels de Webapplicatie bij de Leverancier heeft geplaatst.
 4. De Klant heeft een maandelijks volume van datatransport van 30Gb (gigabyte) ter beschikking. Indien de Klant het verbruik van 30Gb per maand overschrijdt, zal de leverancier de klant hier per mail van op de hoogte brengen en een bijkomende kost van €0.40/Gb (gigabyte) aanrekenen die jaarlijks zal worden aangerekend aan de klant.
 5. De Klant verbindt zich ertoe om de aan hem ter beschikking gestelde webapplicatie te gebruiken als ‘een goed huisvader’. Hij zal er mee over waken dat het systeem op een correcte wijze zal worden gebruikt alsook garandeert de Klant dat de gegevens van diens gebruikers te allen tijde gevrijwaard zullen zijn en verbindt de klant zich ertoe om op generlei wijze misbruik te maken van deze gegevens. De Klant is de enige die gehouden kan zijn tot vergoeding van welke schade dan ook dewelke zou ontstaan ingevolge het misbruiken van de gegevens van de gebruikers.

ARTIKEL 12: SUPPORT

 1. Gedurende de Twizzit Overeenkomst heeft de Klant recht op support. Support omvat:
  1. Correctief Onderhoud (Bug Report): het opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de Twizzit toepassing nadat deze door de klant zijn gemeld.
  2. Info Request (Informatie verzoek): Het verlenen van assistentie, hulp en advies, alsmede het adviseren over het gebruik en het functioneren van de Twizzit toepassing.
  3. Change requests: Het op verzoek van de klant aanpassen van de Twizzit toepassing (artikel 12.3)
 2. Een Change request omvat:
  1. diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
  2. structureel werk zoals koppelingen met software van derden;
  3. ondersteuning op locatie
  4. het op verzoek van de Klant uitbreiden van de functionaliteit van de Webapplicatie;
  5. het converteren van bestanden of terugzetten van back-up bestanden;
  6. diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan de Leverancier;
  7. installatie, configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Twizzit Overeenkomst omschreven diensten;
  8. support voor (besturings- of bedienings-) software van andere producenten dan de Leverancier, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Webapplicatie kan worden;
  9. bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Webapplicatie;
  10. het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;
  11. support voor de internetverbinding;
  12. support in een omgeving die volgens de systeemvereisten niet ondersteund wordt;
  13. het geven van gebruikersopleidingen;

 

 1. Indien de Leverancier in opdracht van de Klant werkzaamheden met betrekking tot de onder 12.1.2, 12.1.3 en 12.2.1 tot en met 12.2.13 genoemde opdrachten verricht, zal de Leverancier deze werkzaamheden naast de vergoeding als bedoeld in artikel 7, aan de Klant apart in rekening brengen conform de bij de Leverancier geldende prijzen en gemaakte kosten.
 2. Support mag uitsluitend worden aangevraagd via het geïntegreerde support systeem in de Twizzit toepassing door een beperkt aantal gebruikers. Enkel de Club Administrators hebben toegang tot de supportfunctie. Het aantal Club Administrators wordt beperkt tot 6 personen. De klant moet de namen van de Club Administrators zelf ingeven in de daarvoor voorziene module in de webapplicatie;
 3. In het kader van het leveren van support is de Leverancier gerechtigd de gegevens van de Klant, bedoeld in artikel 10, in te zien.
 4. De leverancier mag een supportaanvraag met betrekking tot artikel 12.3 weigeren indien de leverancier eenzijdig beslist dat deze niet binnen zijn kennis of tijdsschema past.

ARTIKEL 13: BESCHIKBAARHEID

 1. De Leverancier spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Webapplicatie.
 2. De Leverancier is gerechtigd om, zonder enige verdere voorafgaande bekendmaking de toegang tot de Webapplicatie buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van een of meer Twizzit Diensten, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van de Klant jegens de Leverancier met zich meebrengt. De Leverancier spant zich in dit tot een minimum te beperken.

ARTIKEL 14: LOGIN PROCEDURES

 1. De Klant dient zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor de login gegevens. De login gegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Klant. De Klant en de Gebruikers zijn ten aanzien van de login gegevens verplicht volstrekte geheimhouding te betrachten ten opzichte van eenieder. De Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik van zijn login gegevens. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor rekening en risico van de Klant.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Webapplicatie, zijn het exclusieve eigendom van de Leverancier of diens licentiegever(s). Geen van de in de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan de Klant.
 2. Het is de Klant niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier op of in de Webapplicatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de Klant niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Leverancier of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.
 3. Het is de klant verboden de programmatuur te kopiëren behalve de inhoud van de programmatuur voor back-up en archiveringsdoeleinden.
 4. Het is de klant verboden de software te vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de leverancier.
 5. Bij het beëindigen van het gebruik van de programmatuur, zal de klant alle exemplaren van programmatuur en bijhorende documentatie en handleidingen vernietigen en de leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 6. De Leverancier is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Webapplicatie en met het oog op de overeengekomen beperkingen in het gebruik van de Webapplicatie. Het is de Klant niet toegestaan dergelijke technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen.
 7. De Leverancier kan een controle en/of inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan of de Klant de voorwaarden van de Twizzit Overeenkomst en de Twizzit Voorwaarden naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd, minstens 24h. 00 op voorhand wordt aangekondigd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van de Klant hierdoor niet onredelijk belemmerd worden. Een dergelijke controle wordt door een onafhankelijke door de Leverancier geselecteerde en ingeschakelde deskundige uitgevoerd en de Klant is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te geven die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn controlerende taak naar behoren uit te voeren. Deze onafhankelijke deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door de Klant afgegeven rapporten en de naleving door de Klant van de Twizzit Overeenkomst en de Twizzit Voorwaarden, maar verschaft de Leverancier in geen enkel geval andere informatie dan die hem bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van de Leverancier, tenzij de controle aantoont dat de Klant de voorwaarden van de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van de Klant zijn.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens in het geval dat bijzondere wettelijke bepalingen een beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier uitsluiten voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout, is de Leverancier slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
 2. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, sportieve schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van de klanten van de Klant, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Klant aan de Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Klant aan de leverancier voorgeschreven toeleveranciers, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien de Leverancier in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.
 3. De Leverancier kan niet en op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of misbruik van data.
 4. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Webapplicatie.
 5. De Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Klant verband houdende met het (niet) functioneren van de programmatuur van de Klant of van derden, van apparatuur van de Klant, de Leverancier of derden, of van internetverbindingen van de Klant, de Leverancier of derden.
 6. De Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de Webapplicatie bij de Leverancier worden geplaatst.
 7. Voor zover de Leverancier geen aanspraak kan maken op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50 % van alle in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan haar verzuim aan de Klant gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door de Leverancier aan de Klant in die periode met een maximum van €2500.
 8. De Klant erkent en aanvaardt dat de vergoeding voor de Twizzit Diensten is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel.
 9. De Klant erkent en aanvaardt dat de webapplicaties Onvolkomenheden kunnen bevatten dewelke op eerste verzoek door de Leverancier in de mate van het mogelijke zullen hersteld worden maar die in hoofde van de Klant geen recht op een schadevergoeding doen ontstaan.
 10. De Klant vrijwaart de Leverancier voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden, tenzij de Klant deze aanspraken jegens de Leverancier met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, geldend zou kunnen maken indien de Klant de schade zelf zou hebben geleden.
 11. De aansprakelijkheid van de Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Klant ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant de Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt via een aangetekend schrijven, waarbij een redelijke termijn tot herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en de Leverancier na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Leverancier in staat is adequaat te reageren. Partijen zijn akkoord dat een ingebrekestelling die langer dan 2 maanden nadat de tekortkoming bekend werd aan de Klant als laattijdig zal beschouwd worden en bijgevolg de Leverancier niet meer verplicht zal zijn om tot herstelling over te gaan. Een dagvaarding die aan de Leverancier wordt betekend meer dan één jaar na het bekend worden aan de Klant van de tekortkoming is manifest laattijdig.
 12. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Klant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) indien de Klant nalaat de Leverancier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

ARTIKEL 17: PRIVACY

 1. Voor zover de Klant met gebruikmaking van de Webapplicatie persoonsgegevens verwerkt, is de Klant daarvoor de verantwoordelijke in de zin van wetgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”)). De Klant staat ervoor in dat hij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming naleeft. De Leverancier zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van en in opdracht van de Klant en in overeenstemming met het Addendum inzake gegevensverwerking zoals gevoegd bij en integraal deel uitmakend van de Twizzit Overeenkomst. Voormeld Addendum beheerst de verwerking van persoonsgegevens door de Leverancier, als verwerker, ten behoeve van en op instructie van de Klant, als verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van artikel 28 AVG.
 2. De Klant geeft de Leverancier de toestemming om het logo en naam van de Klant te gebruiken op de website van de Leverancier en bij het versturen van nieuwsberichten uit naam van de Leverancier.
 3. De Leverancier draagt zorgt voor de privacy van de Klant en handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensverwerking. Op de verwerking van persoonsgegevens door de Leverancier is de Privacy Policy, die integraal deel uitmaakt van de Twizzit Overeenkomst, van toepassing.

ARTIKEL 18: GEHEIMHOUDING

 1. Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke Informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie is verkregen.
 2. Elk van beide partijen neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien die informatie of gegevens:
  1. reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen;
  2. onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij;
  3. algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of
  4. door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.
 3. De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.
 4. Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers alsmede door partijen ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen.

ARTIKEL 19: LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Alle (leverings)termijnen worden door de Leverancier naar beste weten vastgesteld en worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra de Leverancier op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat treedt hij in overleg met de Klant.
 2. De Klant heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. De Leverancier heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

ARTIKEL 20: UITSLUITING

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Twizzit Overeenkomst is opgenomen, geeft de Leverancier geen andere of nadere garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Twizzit Diensten en wijst de Leverancier hierbij alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden af, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet (met inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op andere rechten of geschiktheid voor een bepaald doel) met betrekking tot de Twizzit Diensten.

ARTIKEL 21: OVERMACHT

 1. De Leverancier is niet gehouden tot nakoming van een contractuele verplichting, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van de Leverancier, transportproblemen en stakingen.
 2. Indien de Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Zodra de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, heeft de Leverancier het recht de Twizzit Overeenkomst te beëindigen, zonder hiervoor een schadevergoeding te moeten betalen.

ARTIKEL 22: OVERIGE BEPALINGEN

 1. De Leverancier kan zijn rechten of plichten uit hoofde van de Twizzit Voorwaarden of de Twizzit Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In het geval van overdracht of uitbesteding zijn deze Twizzit Voorwaarden eveneens van toepassing op de Klant.
 2. Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden dient per aangetekende brief al dan niet bevestigd bij e-mail schriftelijk te worden gericht aan de maatschappelijke zetel of domicilie van de andere partij.
 3. Indien enige bepaling uit de Twizzit Overeenkomst of uit deze Twizzit Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van de Twizzit Overeenkomst of deze Twizzit Voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
 4. Vertraging of verzuim van de zijde van de Leverancier met betrekking tot het jegens de Klant geldend maken van enig recht dat de Leverancier op grond van de Twizzit Overeenkomst of de Twizzit Voorwaarden heeft, houdt nimmer afstand van recht in. Indien de Leverancier afstand doet van een recht dat hij op grond van de Twizzit Overeenkomst of Twizzit Voorwaarden heeft, houdt dit niet in dat hij ook in een volgend geval afstand van dit recht of van andere rechten doet of moet doen.
 5. De Twizzit Overeenkomst en de Twizzit Voorwaarden geven volledig weer hetgeen tussen partijen is overeengekomen met betrekking tot de Twizzit Diensten en vervangen alle eerdere en gelijktijdige, expliciete of impliciete afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als mondelinge. Behoudens het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 6.2 kan de Twizzit Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd door middel van een schriftelijke, door zowel de Klant als de Leverancier aanvaarde overeenkomst.
 6. De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door de Leverancier uitdrukkelijk is aanvaard.
 7. Iedere communicatie tussen de Leverancier en de Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Twizzit Voorwaarden en/of de Twizzit Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
 8. De door de Leverancier opgeslagen versie van de betreffende communicatie of overeenkomst geldt als bewijs daarvan. Deze opgeslagen versie geldt derhalve als bewijs van handtekening in de zin van artikel 1322 B.W.
 9. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Klant, komt dit voor risico van de Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJKE RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van – niet limitatief – de totstandkoming, de uitvoering of niet uitvoering van deze overeenkomst en de interpretatie ervan zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken te Antwerpen (afdeling(en) Mechelen).
 2. Op deze overeenkomst zal uitsluitend het Belgisch recht van toepassing zijn.

     

PRIVACY POLICY

ARTIKEL 1: Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

 1. Dit is de privacy policy van TWIZZIT (hierna ook: “wij” of “ons” - ondernemingsgegevens: zie artikel 2 hieronder). Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door TWIZZIT, met inbegrip van de verwerking ervan op of via onze website beschikbaar op http://twizzit.com en alle hieraan verbonden (sub)domeinen (hierna: de “Website”). Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.
 2. Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden noch van websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen. TWIZZIT oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met verstrekte persoonsgegevens omgaan. TWIZZIT raadt de gebruiker daarom aan om de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken. TWIZZIT aanvaardt in elk geval geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke externe websites.
 3. TWIZZIT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt of wanneer u de Website bezoekt. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden of medewerkers van TWIZZIT alsook verwerkers die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.
 4. Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen (zoals clubleden, relaties, leveranciers of sponsors van de club) door TWIZZIT in opdracht of ten behoeve van haar klanten. Hierbij treedt TWIZZIT enkel op als verwerker en is haar klant verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
 5. Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld (o.m. als bijlage bij onze algemene voorwaarden of de dienstenovereenkomst met u) en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: support@twizzit.com. TWIZZIT zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.
 6. TWIZZIT behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zal zij bekend maken op de Website.

 

ARTIKEL 2: Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

 • Rechtsvorm: BVBA
 • Vennootschapsnaam: DE VOS SYSTEMS
 • Handelsnaam: ‘TWIZZIT’
 • Maatschappelijke zetel: Garden Citylaan 34, 2610 Wilrijk
 • Ondernemingsnummer: 0825.628.069
 • E-mail: support@twizzit.com
 • Hyperlink Website: http://twizzit.com

ARTIKEL 3: Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens en op welke grondslag?

 1. TWIZZIT verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
  1. Om in contact te treden met u, uw eventuele vragen te kunnen verwerken en u de nodige inlichtingen te verschaffen over ons en onze diensten.
  2. Dit doen wij in voorbereiding van of m.o.o. het sluiten en/of uitvoeren van een (diensten)overeenkomst met u. Tevens kunnen wij dit doen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.
  3. Om u een e-mail te versturen met uw inloggegevens voor Twizzit.
  4. Dit doen wij in uitvoering van een (diensten)overeenkomst met u.
  5. Voor klanten- en leveranciersbeheer, aanmaken en beheren van een klanten- en leveranciersbestand.
  6. Dit doen wij in het kader van de (diensten)overeenkomst met u.
  7. Voor (klanten- en leveranciers) administratie, facturatie, boekhouding, opvolgen van de solvabiliteit.
  8. Ook dit doen wij het in het kader van de (diensten)overeenkomst met u.
  9. Het verzorgen van een optimale werking van de Website en onze applicaties en het optimaliseren van onze dienstverlening.
  10. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kunt u onze cookie policy raadplegen.
  11. Het naleven van toepasselijke wetgeving.
 2. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van (commerciële) informatie over onze activiteiten, en diensten, zoals promoties, updates, nieuwsbrieven, infobrochures, e-mails, marketingmateriaal of andere informatie die voor u interessant of nuttig zou kunnen zijn. Dit gebeurt op grond van het gerechtvaardigd belang van TWIZZIT om te ondernemen en u te informeren of indien u uw e-mailadres hebt ingegeven en hierbij uw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven via e-mail van TWIZZIT.
 3. De verwerking van uw persoonsgegevens, al dan niet op of via de Website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. “geautomatiseerde individuele besluitvorming” noch van profilering. Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking waarbij aan de hand van uw persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.
 4. In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy (door ondertekening ervan of aanvaarding door aanklikken van een check box) geeft u TWIZZIT de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

 

ARTIKEL 4: Welke persoonsgegevens verwerken wij en op welke wijze?

 1. Wij verwerken volgende persoonsgegevens van u:
  1. Uw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, e-mailadressen.
  2. Elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die u hebben doorverwezen, door u bezochte pagina’s op onze website (en datum en tijd).
  3. Aansluitingsgegevens bij de club: lidmaatschappen, groepsindelingen,
  4. Naam van de club, adres en ondernemingsnummer.
  5. Uw financiële gegevens bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens.
 2. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover u deze aan ons verstrekt (al dan niet via de Website). De verwerking ervan is noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in artikel 3 hierboven.

ARTIKEL 5: Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast TWIZZIT)?

 1. De volgende (categorieën van) ondernemingen, instellingen of entiteiten ontvangen en/of verwerken uw persoonsgegevens (al dan niet als verwerker in opdracht van TWIZZIT):
  1. Leveranciers, externe dienstverleners of onderaannemers waarop TWIZZIT beroep doet en die uw persoonsgegevens ontvangen en/of verwerken in het kader van bepaalde diensten zoals IT diensten inzake web developing, beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting, betalingsdiensten, marketing diensten, leveranciers van diensten inzake administratie, boekhouding en facturatie;
  2. de boekhouder(s) van TWIZZIT;
  3. de verzekeringsmakelaar(s) en/of verzekeraars van TWIZZIT.
 2. TWIZZIT is gerechtigd uw persoonsgegevens door te geven aan bovenvermelde derden / dienstverleners voor de in artikel 3 hierboven vermelde doeleinden. Derden (entiteiten of bedrijven) aan wie TWIZZIT gerechtigd of verplicht is uw persoonsgegevens door te geven, kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. TWIZZIT is in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.

 

ARTIKEL 6: Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 1. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in artikel 3 bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

 

ARTIKEL 7: Wat zijn uw rechten?

 1. U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door TWIZZIT. Dit wordt u meegedeeld via deze privacy policy.

U hebt het recht om ons te verzoeken om:

 1. inzage van uw persoonsgegevens. U kunt kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kan TWIZZIT u hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.
 2. verbetering van uw persoonsgegevens;
 3. verwijdering van uw persoonsgegevens indien:
  1. de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door TWIZZIT werden verwerkt;
  2. u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
  3. u bezwaar maakt tegen de verwerking;
  4. de persoonsgegevens onrechtmatig door TWIZZIT zouden zijn verwerkt;
  5. dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting; of
  6. de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.
 4. beperking van de verwerking die op u betrekking heeft. U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u:
  1. de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist;
  2. de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet en in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan verzoekt;
  3. TWIZZIT deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
  4. in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van TWIZZIT zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 5. U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via support@twizzit.com en/of u kunt zich via de website uitschrijven voor nieuwsbrieven. U zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen. In deze mailings wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.
 6. U hebt het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door TWIZZIT berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 7. Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming (zie artikel 3 hierboven), hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 8. U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kunt u ook TWIZZIT contacteren: support@twizzit.com
 9. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.
 10. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan TWIZZIT op http://twizzit.com waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer TWIZZIT redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal TWIZZIT een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

ARTIKEL 8: Wat zijn onze verplichtingen?

 

 1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van TWIZZIT.
 2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.
 3. Wij werken mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten (op hun verzoek).
 4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u TWIZZIT contacteren op het e-mailadres http://twizzit.com.
 5. Indien wij bepaalde nieuwe technologieën of toepassingen zouden gebruiken voor de verwerking van uw persoonsgegevens, die voor u waarschijnlijk hoge risico’s inzake gegevensbescherming met zich zou meebrengen, zullen wij, onder de voorwaarden bepaald in de AVG, een zgn. “Data Protection Impact Assessment” (DPIA) uitvoeren en, indien vereist, de Gegevensbeschermingsautoriteit hieromtrent voorafgaandelijk raadplegen.

Vragen? Contacteer ons gerust: http://twizzit.com.          

VERWERKERSOVEREENKOMST

De Vos Systems BVBA (hierna: de “Verwerker”) levert bepaalde diensten aan de Klant (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”) zoals beschreven in de algemene voorwaarden. In het kader van de tussen Twizzit Overeenkomst verwerkt Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen. In dit addendum (een overeenkomst inzake gegevensverwerking i.d.z.v. artikel 28 AVG) worden de definities, voorwaarden en modaliteiten vastgelegd van deze gegevensverwerking. Dit addendum (inclusief de bijlagen) maakt integraal deel uit van de Twizzit Overeenkomst.

WORDT OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze Overeenkomst zullen volgende woorden of uitdrukkingen, wanneer met hoofdletter geschreven, de volgende betekenis hebben:

 • Addendum”: huidig addendum inzake gegevensverwerking, samen met de daaraan gehechte bijlagen;
 • AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);
 • Betrokkene(n)”: de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke perso(o)n(en) (in de zin van artikel 4, 1) GDPR) van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder de categorieën van Betrokkenen zoals omschreven in Bijlage 1 bij de Overeenkomst;
 • Datalek”: een inbreuk in verband met Persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 12) GDPR, namelijk een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens;
 • Diensten”: de door Verwerker aan Verwerkingsverantwoor-delijke geleverde diensten van ontwikkeling, levering, implementatie, hosting, support, maintenance en gerelateerde IT diensten i.v.m. de door Verwerker ontwikkelde software ‘TWIZZIT’ voor beheer, administratie, communicatie en boekhouding van Verwerkingsverantwoordelijke, zoals nader omschreven in de Twizzit Overeenkomst (met inbegrip van de bijzondere en algemene voorwaarden van Verwerker);
 • Standaardcontractbepalingen”: de standaardcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie op basis van artikel 26.4 van de Richtlijn 95/46/EC voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken toezichthoudende autoriteit (met inbegrip van de Gegevensbeschermingsautoriteit) en goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig de comitéprocedure waarnaar verwezen wordt in artikel 93.2 AVG. Contractbepalingen inzake gegevensbescherming die worden aangenomen overeenkomstig de AVG zullen primeren boven enige standaardcontractbepalingen zoals aangenomen op basis van de Richtlijn 95/46/EC en deze vervangen voor zover zij dezelfde soort relatie voor de doorgifte van persoonsgegevens afdekken;
 • Persoonsgegevens”; alle informatie of gegevens van of met betrekking tot (een) Betrokkene(n), in de zin van artikel 4, 1) AVG;
 • Verwerking”, “Verwerken” of “Verwerkt”: de verwerking van of met betrekking tot de Persoonsgegevens, in de zin van artikel 4, 2) AVG, namelijk elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot de Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens;
 • Wetgeving inzake gegevensbescherming”: tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de omzetting ervan in de relevante nationale wetgeving (met inbegrip van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en vanaf 25 mei 2018, de AVG, samen met andere wetgeving die voortvloeit uit voormelde Richtlijn en de AVG en/of alle andere wetgeving van elk ander land met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of privacy.  

ARTIKEL 2: Gegevensbescherming

 1. Hoedanigheid Partijen Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens louter ten behoeve en op instructie van Verwerkingsverantwoordelijke en treedt hiervoor op als verwerker van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel van en de middelen voor de Verwerking van de Persoonsgegevens vast en is aldus verantwoordelijk voor de Verwerking.
 2. Voorwerp en duur van de Verwerking
  1. Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de uitvoering van de Diensten in het kader van de Twizzit Overeenkomst.
  2. De Persoonsgegevens worden in de regel enkel verwerkt door Verwerker tijdens de duur van de Twizzit Overeenkomst en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals bepaald in Bijlage 1 bij dit Addendum. De bewaringstermijn(en) word(t)(en) bepaald in Bijlage 1 bij dit Addendum.
 3. Aard en doel van de Verwerking De Verwerkingsactiviteiten en de doeleinden van de Verwerking worden nader omschreven in Bijlage 1 bij dit Addendum.
 4. Soort Persoonsgegevens en categorieën van Betrokkenen De Persoonsgegevens van Betrokkenen die worden Verwerkt, alsook de categorieën van Betrokkenen, worden bepaald in Bijlage 1 bij dit Addendum.
 5. De Verwerking
  1. Instructies van Verwerkingsverantwoordelijke
   1. Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van de (gedocumenteerde) instructies van de Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen in welk geval Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voorafgaand aan de Verwerking zal in kennis stellen, tenzij dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is.
   2. Verwerkingsverantwoordelijke machtigt en geeft hierbij instructies aan Verwerker om Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met dit Addendum. De Twizzit Overeenkomst en dit Addendum behelzen samen de volledige instructies van Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Alle aanvullende of alternatieve instructies moeten afzonderlijk en schriftelijk gegeven worden en door Partijen overeengekomen.
   3. Verwerkingsverantwoordelijke verklaart en garandeert dat hij gemachtigd is en blijft om voormelde instructies te geven in naam van elke met hem verbonden onderneming die, in voorkomend geval, verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen is of kan zijn (al dan niet gezamenlijk met Verwerkingsverantwoordelijke).
  2. Verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke
   1. Verwerkingsverantwoordelijke zal de Wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Hij zal alle passende en organisatorische maatregelen treffen opdat de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen voldoet aan de AVG. Inzonderheid zal Verwerkingsverantwoordelijke de vereiste maatregelen nemen met betrekking tot componenten die Verwerkingsverantwoordelijke voorziet, beheert of controleert, met inbegrip van werkstations van waaruit verbinding wordt gemaakt met de Diensten van Verwerker, gebruikte systemen voor gegevensoverdracht en t.a.v. zijn personeel of aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers).
   2. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de wettigheid van de (verzameling en/of Verwerking van de) Persoonsgegevens die Verwerkt worden door Verwerker in het kader van dit Addendum. Verwerkingsverantwoordelijke zal alle nodige maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te actualiseren en onvolledige of onjuiste Persoonsgegevens te wissen en/of te verbeteren.
   3. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart en garandeert dat:
    1. hij bij het inzamelen en Verwerken van Persoonsgegevens van Betrokkenen de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd;
    2. hij de Betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten (overeenkomstig artikelen 13-14 AVG), inzonderheid over de Verwerking door Verwerker (of een categorie van dienstverleners zoals Verwerker) ten behoeve van en op instructie(s) van Verwerkingsverantwoordelijke;
    3. de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Twizzit Overeenkomst rechtmatig is;
    4. zijn personeel en aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers) de verplichtingen op basis van dit Addendum en de Wetgeving inzake gegevensbescherming kennen en zullen naleven.
   4. Indien de naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming enige actie of maatregel vanwege Verwerker vereist, naast de verplichtingen krachtens dit Addendum, zal Verwerker dergelijke actie of maatregel stellen na voorafgaandelijk overleg met en akkoord van Verwerkingsverantwoordelijke. Deze laatste zal Verwerker in ieder geval voorafgaandelijk in kennis stellen van de vereiste acties of maatregelen, hierbij volledige medewerking en bijstand verlenen aan Verwerker en Verwerker vergoeden krachtens de in de Twizzit Overeenkomst bepaalde prijzen voor prestaties in dit verband die bijkomende diensten, investeringen of aanpassingen van de Diensten vereisen.
   5. Verwerker is evenwel niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op Verwerkingsverantwoordelijke of zijn activiteiten van toepassing zijnde wetgeving die niet algemeen van toepassing is op Verwerker.
  3. Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie
   1. Elke doorgifte van Persoonsgegevens aan ((groeps)vennootschappen, derden, dienstverleners of servers in) landen buiten een lidstaat van de Europese Unie, zal gebeuren in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming waarbij desgevallend de toepasselijke Standaardcontractbepalingen zullen worden gesloten.
   2. Verwerker zal de Persoonsgegevens die het Verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Verwerken in elk land waarin Verwerker, zijn verbonden ondernemingen en/of overeenkomstig artikel 2.5.6 van dit Addendum geautoriseerde subverwerkers, faciliteiten hebben. Verwerkingsverantwoordelijke machtigt Verwerker uitdrukkelijk om elke doorgifte van Persoonsgegevens naar en elke Verwerking in dergelijk land uit te voeren in het kader van de Twizzit Overeenkomst.
   3. Verwerker houdt geen controle op en is niet verantwoordelijk voor de locatie van waaruit Verwerkingsverantwoordelijke of zijn eindgebruikers Persoonsgegevens (kunnen) Verwerken.
  4. Bekendmaking van Persoonsgegevens
   1. Verwerker zal geen Persoonsgegevens doorgeven of overdragen aan derden, behoudens:
    1. op instructie(s) van Verwerkingsverantwoordelijke;
    2. indien vereist voor Verwerking van Persoonsgegevens door een subverwerker overeenkomstig artikel 2.5.6 hieronder;
    3. indien wettelijk verplicht.
   2. In geval van doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde op instructie(s) van Verwerkingsverantwoordelijke, is enkel deze laatste verantwoordelijk om met deze derde schriftelijke overeenkomsten te sluiten inzake bescherming van Persoonsgegevens, desgevallend met inbegrip van de vereiste Standaardcontractbepalingen. In ieder geval zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker integraal schadeloos stellen en vrijwaren voor enige schade ontstaan uit dergelijke overdracht door Verwerker aan een derde, tenzij voormelde schade enkel te wijten is aan een bewezen tekortkoming van Verwerker.
   3. Verwerker waarborgt dat zijn personeel, handelend onder het gezag van Verwerker, die gemachtigd zijn Persoonsgegevens te verwerken en daar toegang tot hebben, de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens in acht zullen nemen.
  5. BeveiligingsmaatregelenVerwerker neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste passende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de Verwerking. Een overzicht van de huidige beveiligingsmaatregelen wordt gevoegd als Bijlage 3 bij dit Addendum.
  6. Inschakelen subverwerkers
   1. Verwerkingsverantwoordelijke erkent en laat uitdrukkelijk toe dat Verwerker voor de Verwerking van Persoonsgegevens subverwerkers kan inschakelen en Persoonsgegevens aan hen kan doorgeven.
   2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke vooraf informeren over alle subverwerkers die Persoonsgegevens zullen Verwerken in het kader van de uitvoering van de Diensten. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ook informeren over iedere wijziging van subverwerker(s). Indien Verwerkingsverantwoordelijke niet akkoord gaat met Verwerking van Persoonsgegevens door een of meerdere subverwerkers, zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker hiervan schriftelijk informeren binnen vijftien (15) kalenderdagen na het ontvangen van voormelde kennisgeving. Desgevallend zal Verwerker redelijke inspanningen doen om wijzigingen voor te stellen aan Verwerkingsverantwoordelijke met het oog op het vermijden van Verwerking van Persoonsgegevens door de subverwerker(s) in kwestie.
   3. Door ondertekening of het aangaan van dit Addendum (samen met de Twizzit Overeenkomst) geeft Verwerkingsverantwoordelijke toestemming aan Verwerker voor het gebruik van de subverwerkers bepaald in Bijlage 2 bij dit Addendum.
   4. Verwerker zal met elke dergelijke subverwerker schriftelijke overeenkomsten sluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermd zijn dan de verplichtingen van Verwerker op basis van dit Addendum, met inbegrip van Standaardcontractbepalingen, en in het bijzonder met betrekking tot de verplichting voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen opdat de Verwerking aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming voldoet.
   5. In ieder geval blijft Verwerker te allen tijde het aanspreekpunt voor Verwerkingsverantwoordelijke in dit verband. In geval de betreffende subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Verwerker verantwoordelijk voor de naleving door dergelijke subverwerker van de verplichtingen van Verwerker krachtens dit Addendum.
  7. Rechten van de Betrokkenen
   1. Rekening houdend met de aard van de Verwerking van Persoonsgegevens en voor zover mogelijk, zal Verwerker bijstand en medewerking verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke bij het (doen) nakomen van zijn verplichtingen op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inzonderheid opdat Verwerkingsverantwoordelijke gevolg kan geven aan zijn verplichting(en) om verzoeken te beantwoorden van Betrokkenen die hun rechten uitoefenen. Verwerkingsverantwoordelijke zal de Betrokkenen in de mogelijkheid stellen hun rechten uit te oefenen. Verwerkingsverantwoordelijke zal alle nodige informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens aan de Betrokkenen bezorgen overeenkomstig artikelen 13-14 AVG
   2. Indien een Betrokkene rechtstreeks contact zou opnemen met Verwerker om inzage/kopie, verbetering of verwijdering van of een beperking van de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te bekomen, dan zal Verwerker de Betrokkene in kwestie doorverwijzen naar Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal zelf niet verder ingaan op het verzoek. Verwerker kan echter ter ondersteuning de basiscontactinformatie van Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken aan de Betrokkene in kwestie. Verwerkingsverantwoordelijke zal Betrokkenen informeren dat zij hun rechten enkel kunnen uitoefenen jegens Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke zal elk dergelijk verzoek van een Betrokkene beantwoorden en voldoen aan zijn verplichtingen dienaangaande krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming.
  8. Kennisgevingen, controles en audits
   1. Tenzij wettelijk verboden, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte brengen indien Verwerker of enige van zijn subverwerkers een vraag, dagvaarding of verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie ontvangt in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Tevens zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke informeren wanneer Verwerker de intentie heeft Persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde overheidsinstantie buiten het kader van de Diensten. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke ten slotte onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie of opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke inbreuk oplevert op de Wetgeving inzake gegevensbescherming.
   2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker alle informatie verschaffen aan eerstgenoemde opdat hij aan zijn verplichtingen o.g.v. artikel 28 AVG kan voldoen.
   3. Verwerkingsverantwoordelijk heeft het recht om de naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming te controleren. Hiertoe kan de Verwerkingsverantwoordelijke op schriftelijk verzoek, éénmaal elke twaalf (12) maanden (tenzij (i) de audit wordt verzocht door een bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming of (ii) na een Datalek), en met inachtname van een voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen, een audit laten uitvoeren door een expert.
   4. Voorafgaand aan dergelijke audit of controle, zal Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker informeren over de omvang en doorlooptijd ervan en de modaliteiten ervan steeds in onderling overleg met Verwerker afstemmen.
   5. Verwerker zal de nodige redelijke bijstand en medewerking verlenen aan dergelijke controles of audits. Alle bijstand in dit verband zal worden vergoed door Verwerkingsverantwoordelijke krachtens de in de Twizzit Overeenkomst bepaalde prijzen.
   6. Partijen komen overeen dat de uitvoering van dergelijke controles of audits de bedrijfsactiviteiten van Verwerker en/of de uitvoering van de Diensten niet onnodig mag vertragen, verstoren of beperken. In geval van dergelijke vertraging, verstoring of beperking, zal Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis stellen en zullen Partijen zo snel mogelijk en in gezamenlijk overleg een oplossing trachten te vinden.
   7. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van enige tijdens een controle of audit vastgestelde tekortkomingen. Verwerkingsverantwoordelijke zal kosteloos een ontwerp van (audit)rapport bezorgen aan Verwerker. Dit rapport, alsook enige andere informatie waartoe Verwerkingsverantwoordelijke of de aangewezen expert toegang krijgen in het kader van een controle of audit, zijn en blijven strikt vertrouwelijk.
   8. De kosten voortvloeiende uit een controle of audit door Verwerkingsverantwoordelijke (met uitzondering van de kosten van het personeel of aangestelden van Verwerker die de controle of audit begeleiden), zijn voor integraal voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke. De Verwerkingsverantwoordelijke kan van Verwerker geen enkele vergoeding vragen voor deze kosten.
  9. Datalekken
   1. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging informeren van zodra hij kennis heeft genomen van een Datalek, ongeacht de oorzaak ervan.
   2. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker onmiddellijk in kennis stellen van elk beveiligingsincident of veiligheidskwestie, met inbegrip van een Datalek, die op enigerlei wijze verband houdt met de Diensten.
   3. De Partij die verantwoordelijk is voor het Datalek zal het Datalek verder onderzoeken en de andere Partij op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen alsook van de maatregelen die worden getroffen en zullen worden getroffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling ervan te voorkomen.
   4. Beide Partijen zullen evenwel meewerken aan dergelijk onderzoek en wederzijds bijstand verlenen bij het (doen) nakomen van hun verplichtingen krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inzonderheid de verplichting om op grond van artikel 33 AVG een Datalek te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   5. Een kennisgeving of melding op grond van huidig artikel 2.5.9 en/of de Wetgeving inzake gegevensbescherming geschiedt steeds zonder (nadelige) erkenning van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot het Datalek.
  10. Data Protection Impact Assessments (DPIA)In geval Verwerkingsverantwoordelijke verplicht is om krachtens artikel 33 AVG een DPIA (vertaling: “gegevensbeschermingseffectbeoordeling”) uit te voeren, zal Verwerker de nodige medewerking en bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke opdat Verwerkingsverantwoordelijke zijn verplichtingen ter zake kan naleven. Dergelijke bijstand wordt vergoed aan de in de Twizzit Overeenkomst bepaalde prijzen.
  11. Verwijderen en teruggave van Persoonsgegevens
   1. In geval van beëindiging van dit Addendum en/of de Twizzit Overeenkomst, zal Verwerker binnen de zestig (60) dagen na voormelde beëindiging alle Persoonsgegevens op zijn systemen (behoudens enige back-up of archieven) verwijderen of anonimiseren, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke anders instrueert of (verdere) opslag van de Persoonsgegevens wettelijk verplicht is.
   2. Indien Verwerkingsverantwoordelijke hierom schriftelijk verzoekt niet later dan dertig (30) dagen vóór beëindiging van dit Addendum en/of de Twizzit Overeenkomst, zal Verwerker hem een kopie van de gegevens op zijn systemen bezorgen, dit op (integrale) kosten van de Verwerkingsverantwoordelijke.

  ARTIKEL 3: Aansprakelijkheid

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk en vrijwaart Verwerker integraal in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten voor alle schade (met inbegrip van door toezichthoudende autoriteiten (zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit) opgelegde sancties (zoals administratieve boetes) en schade geleden door Betrokkenen of Verwerker) die het gevolg is van het niet naleven door Verwerkingsverantwoordelijke van zijn verplichtingen op basis van dit Addendum, interne policies, procedures en/of best practices van Verwerker i.v.m. verwerking van persoonsgegevens en/of de Wetgeving inzake gegevensbescherming.
 2. Voor het geval Verwerker aansprakelijk zou worden gesteld door Verwerkingsverantwoordelijke, gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals bepaald in artikel 16 van de algemene voorwaarden van Verwerker.
 3. Het recht op schadevergoeding jegens Verwerker vervalt onherroepelijk zes (6) maanden nadat de beweerde fout zich heeft voorgedaan. Verwerkingsverantwoordelijke dient binnen voormelde termijn een schriftelijke kennisgeving van ingebrekestelling richten aan Verwerker met een gemotiveerde omschrijving van de beweerde fout.
 4. Huidig artikel geldt onverminderd de bepalingen van artikel 16 van de algemene voorwaarden van Verwerker.

  ARTIKEL 4: Duur

 1. Dit Addendum wordt aangegaan voor een duur gelijk aan de duur van de Twizzit Overeenkomst.
 2. De bepalingen van dit Addendum blijven gelden voor zover als nodig voor de uitvoering en afwikkeling van de Twizzit Overeenkomst en/of dit Addendum en voor zover die bedoeld zijn om het einde ervan te overleven.

  BIJLAGE 1. Overzicht verwerkingsactiviteiten, Betrokkenen, Persoonsgegevens en doeleinden en middelen van de Verwerking

 1. Context van de Verwerking - VerwerkingsactiviteitenVerwerker verwerkt Persoonsgegevens in het kader van de Twizzit Overeenkomst waarin de Diensten nader worden omschreven.
 2. Categorieën van Betrokkenen
  1. Clubbeheerders
  2. Clubleden
  3. Ex-leden
  4. Vrijwilligers
  5. Relaties van de club
  6. Leveranciers
  7. Sponsors
 3. Categorieën van Persoonsgegevens
  1. Identificatiegegevens:
   1. Naam, voornaam
   2. Geboortedatum
   3. User login
   4. Adres, woonplaats
   5. E-mailadres
   6. Telefoonnummer
  2. Elektronische gegevens
   1. Apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem
   2. Externe websites
   3. Bezochte pagina’s (en datum en tijd van verbindingsmomenten)
   4. Cookies
  3. Persoonlijke kenmerken:
   1. Geboorteplaats
   2. Geslacht
   3. Burgerlijke staat
   4. Nationaliteit
   5. Beroep
  4. Financiële gegevens
   1. Bankrekeningnummer
   2. Nummer kredietkaart
  5. Opleiding en vorming
   1. Studies / diploma’s
  6. Beroep en betrekking
   1. Huidige betrekking / functie
   2. Evaluaties
  7. Lidmaatschappen en aansluitingsinformatie
  8. Beeldopnamen
   1. Foto’s
   2. Video’s
  9. Agendaplanning en activiteiten
  10. Fysieke gegevens
  11. Bijzondere categorieën:
   1. Gezondheidsgegevens (Gezondheidsgegevens worden enkel verwerkt indien ze door de clubbeheerders toegevoegd werden.)
   2. Gevoelige gegevens (Gevoelige gegevens worden enkel verwerkt indien ze door de clubbeheerders toegevoegd werden.)
  12. Andere categorieën: Gegevens die standaard niet voorzien zijn, maar door de clubbeheerders toegevoegd kunnen worden voor verwerking.
 4. Doeleinden en middelen van de Verwerking
  1. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens met het oog op:
   1. De uitvoering van de Diensten (zoals nader omschreven in de Twizzit Overeenkomst)
   2. Optimalisering van de Diensten
  2. De Persoonsgegevens worden verwerkt via volgende middelen / tools:
   1. Twizzit applicatie en alle daaraan verbonden applicaties voor verwerking:
    1. Clickatell SMS service
    2. Youtube
    3. POM payment
   2. Twizzit APP
   3. Twizzit Ticketing APP
 5. Verwerkings- en bewaartermijn(en) De Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de duur van de Twizzit Overeenkomst en in principe niet langer dan noodzakelijk voor bovenvermelde doeleinden. De Verwerker bewaart de Persoonsgegevens nog 6 maanden na het einde van de Twizzit Overeenkomst. Backups worden gedurende 2 weken bewaard.

  BIJLAGE 2. Toegelaten subverwerker(s) van Verwerker  

Nr. Nummer Activiteit
1. Slack Technologies Limited Interne communicatie
2. Atlassian B.V. Project management
3. Upcloud Compute, Data Center
4. Digital Ocean Compute, Data Center
5. OVH Compute, Data Center
6. Amazon AWS Compute, Data Center
7. Vultr Compute, Data Center
8. Microsoft Compute, Data Center
9. Google Compute, Data Center
10. Clickatell Limited SMS service
11. DeltaBlue NV Compute, Data Center
12. Insightly CRM
13. Sportlink Services B.V. CRM

BIJLAGE 3. Beveiligingsmaatregelen Verwerker neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de Verwerking:

 1. Veiligheidsbeleid
  1. Analyse en inschatting van de verschillende risico’s
  2. Formele procedures en richtlijnen
 2. Organisatie en menselijke aspecten van de beveiliging
  1. Organisatie van de beveiliging van gebouwen, kantoorruimtes, serverruimtes, computer etc.
  2. Classificatie van informatie door het hanteren van verschillende beveiligingsniveaus met verschillende toegangsrechten
  3. Informatie aan en opleiding van het personeel
  4. Vertrouwelijkheidsverklaring laten ondertekenen door het personeel
  5. Passende clausules opnemen in dienstverlenings- en onderaannemingscontracten
 3. Fysieke beveiliging van de omgeving
  1. Beveiliging van de fysieke toegang (werken met badgesysteem, toegangscodes). De IT infrastructuur is niet toegankelijk voor niet-geautoriseerd personeel. Passende technische maatregelen of organisatorische maatregelen worden ingesteld om beveiligingszones en toegangspunten te beschermen tegen binnenkomst door ongeautoriseerde personen.
  2. Preventie, detectie en vaste werkwijze bij fysieke gevaren (brand, waterschade etc.)
  3. Voldoende en passende back-up systemen
 4. Netwerkbeveiliging
  1. Tegen indringers, vijandige codes, malware etc.
  2. Al dan niet met behulp van een externe gespecialiseerde partij
 5. Beveiliging van de levenscyclus van applicaties:
  1. Tijdens de ontwikkelingslevenscyclus worden “best practices” en algemeen erkende veilige ontwikkelingspraktijken of -normen gevolgd.
 6. Toegangsbeveiliging
  1. Logische beveiliging van de toegang (codes etc.)
  2. Lijst van geautoriseerde personeelsleden
  3. Systeem van machtigingen (al dan niet met verschillende niveaus) - authentificatiesysteem
 7. Backups
  1. Back-up en gegevensherstelprocedures worden gedefinieerd, gedocumenteerd en duidelijk gekoppeld aan rollen en verantwoordelijkheden.
  2. Back-ups krijgen een passende bescherming, in overeenstemming met de normen die worden toegepast op de oorspronkelijke gegevens.
  3. De uitvoering van back-ups wordt gecontroleerd om volledigheid te garanderen.
 8. Verwijdering van gegevens:
  1. Op software gebaseerd overschrijven zal voorafgaand aan verwijdering worden uitgevoerd op media. In gevallen waar dit niet mogelijk is (CD's, DVD's, etc.) zal fysieke vernietiging worden uitgevoerd.
  2. Versnipperd papier en draagbare media voor het opslaan van persoonlijke gegevens worden uitgevoerd.
 9. Registratie, opsporing en analyse van de toegang
  1. Registratie (logging), opsporing en analyse van de toegang
 10. Toezicht, nazicht en onderhoud
  1. Toezicht, nazicht en onderhoud van systemen en procedures
 11. Beheer van veiligheidsincidenten en continuïteit
  1. Beheer van veiligheidsincidenten en correcte opvolging
  2. Herstelplan, noodplan
  3. Continuïteitsplan
 12. Documentatie
  1. Volledige en bijgewerkte documentatie

Cookie Policy

ARTIKEL 1: Algemeen – waarvoor dient deze cookie policy?

 1. Deze cookie policy is van toepassing op het gebruik van cookies op de website http://twizzit.com (hierna: de “Website”) van TWIZZIT (DE VOS SYSTEMS BVBA, met zetel te Garden Citylaan 34 2610 Wilrijk – e-mail: support@twizzit.com) (hierna ook: “wij” of “ons”).TWIZZIT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens die zij verkrijgt wanneer u de Website bezoekt (bv. uw IP-adres). Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacy policy.
 2. Deze cookie policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op de Website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Deze cookie policy werd het laatst gewijzigd op 01/01/2019.

ARTIKEL 2: Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

 1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt en/of raadpleegt.
 2. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat uw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website.

  ARTIKEL 3: De cookies op de Website

 1. TWIZZIT maakt gebruik van verschillende soorten cookies op de Website:
  1. Sessiecookies: dit zijn cookies die tijdens een surfsessie bepaalde voorkeuren bijhouden, maar verdwijnen wanneer u uw browsersessie afsluit.
  2. Permanente cookies: dit zijn cookies die blijvend geplaatst worden op uw toestel, in ieder geval tot hun duurtijd verloopt.
  3. Puur technische cookies: deze cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van de Website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d.
  4. Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de Website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics).
 2. Hieronder vindt u een meer gedetailleerde opsomming en beschrijving van de cookies op de Website:

 

Naam cookie Functie / doel Gegevens die worden verzameld en bewaard Eigen cookie of cookie van een derde partij Bewaartermijn
Google Analytics cookie Om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers deze gebruiken. Informatie over uw gebruik van de Website, met inbegrip van uw IP-adres.   Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Voor meer informatie: http://www.google.be/intl/nl/analytics/. Cookie van een derde partij]  

ARTIKEL 4: Cookies beheren of verwijderen

 1. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (de instellingen van uw webbrowser)
 2. Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de Website minder goed zullen functioneren.

Vragen? Contacteer ons gerust: support@twizzit.com.    

Was this helpful?
Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden
Privacy Policy
Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Cookie Policy
Cookie Policy
Archief
Algemene voorwaarden (gearchiveerd)