PRIVACY POLICY

 

ARTIKEL 1     GEGEVENS VAN DE BEZOEKERS

 

 1. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.twizzit.com worden permanent bewaard, ze blijven echter ten alle tijde anoniem. De gegevens zullen dus niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 2. Twizzit zal in elk geval zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Twizzit heeft geen controle op het her(ge)bruik van de door de gebruiker ter beschikking gestelde gegevens. Zij kan op generlei wijze gehouden worden voor misbruik of her(ge)bruik van gegevens door derden.
 3. Het is Twizzit toegestaan om de gegevens die door de Klant verstrekt worden, onder meer, doch niet limitatief, voor de volgende doeleinden te gebruiken:
 4. Het verzenden van nieuwsbrieven, enquêtes, (wedstrijd)vragen, of soortgelijke informatie die verband houden met de diensten van Twizzit, hetzij via email, hetzij via standaardbriefwisseling;
 5. Het verwerken van de bestelling van de Klant;
 6. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan, een mail waarin een bestelling wordt bevestigd of anderszins;
 7. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc. waarvan Twizzit denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 8. De website van Twizzit bevat links naar andere sites. Deze privacy policy is niet van toepassing op de websites of applicaties van derden die door middel van links met de Twizzit website zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen.
 9. Twizzit oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare en veilige manier met verstrekte persoonsgegevens omgaan. Twizzit raadt de gebruiker daarom aan om de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken. Twizzit aanvaardt in elk geval geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke externe websites.

 

 

ARTIKEL 2     COOKIES

 1. Twizzit maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van haar website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Twizzit de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 3. Het weze opgemerkt dat cookies door de gebruiker op ieder ogenblik van een computer kunnen worden verwijderd, ook weer via de browser.

 

 

ARTIKEL 3     VRAGEN

 1. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Twizzit op het emailadres support@twizzit.com. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy.

 

ARTIKEL 4     DISCLAIMER

 1. De privacy policy van Twizzit is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden van de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
 2. Het is Twizzit toegestaan om de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
 3. De door u aan Twizzit ter beschikking gestelde gegevens zullen door Twizzit gebruikt worden in overeenstemming met onderhavige privacy policy en met het doel waarvoor de door de Klant ter beschikking gestelde gegevens werden verstrekt. Indien Twizzit besluit om persoonlijk identificeerbare gegevens te gebruiken voor doeleinden die zouden afwijken van huidige privacy policy, dan zal zij de gebruiker hiervan op de hoogte stellen. de gebruiker heeft in dat geval de keuze om zijn of haar toestemming al dan niet aan Twizzit te verstrekken.

 

ARTIKEL 5     VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

 1. Gegevens die door de klant aan Twizzit zijn verstrekt, zullen, zonder toestemming van deze Klant, niet aan derden worden doorgegeven.
 2. Een uitzondering op deze regel betreft de situatie waarin er een gerechtelijk bevel zou zijn uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

 

ARTIKEL 6     AANPASSING VAN KLANTGEGEVENS

 1. De Klant heeft te allen tijde de mogelijkheid op inzage van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. De Klant heeft eveneens het recht om, indien nodig, de door hem of haar verstrekte gegevens te (doen)verbeteren, aan te vullen (te doen aanvullen), te wijzigen of te doen wijzigen.
 2. Twizzit kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Twizzit voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. U kan hiervoor terecht bij Twizzit op het email adres support@twizzit.com.